දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Walkie Talkie Baofeng 888S Two way Radio
Walkie Talkie Baofeng 888S Two way Radio

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led name boards
Led name boards

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,999

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash register
Cash register

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Bottle cooler
Bottle cooler

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - budry scale 300kg
budry scale 300kg

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SOLAR POWER INVERTER
SOLAR POWER INVERTER

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino Uno SMD Version(UNO R3)
Arduino Uno SMD Version(UNO R3)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 800

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4 ahd cctv camera systems
2.4 ahd cctv camera systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,990

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Welding plant
Welding plant

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led bulb
Led bulb

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 68

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino Starter Kit with Uno R3
Arduino Starter Kit with Uno R3

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,690

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led bulb
Led bulb

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 68

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Lampsheds
Lampsheds

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led bulb
Led bulb

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FX-991MS (CASIO)
FX-991MS (CASIO)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba E-studio 256 copier
Toshiba E-studio 256 copier

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - GALAXY LED Waterproof Brown
GALAXY LED Waterproof Brown

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 74

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED NAME BOARD
LED NAME BOARD

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Flash Stamp Machine
Flash Stamp Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Insects killer
Insects killer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 49
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser distance meter 80m
Laser distance meter 80m

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,700

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba Photo Copy Machine
Toshiba Photo Copy Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 54
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOSHIBA Estudio 256 Copier
TOSHIBA Estudio 256 Copier

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 99,000

දින 54
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RICOH MPC 2050/2051 TONERS 250g
RICOH MPC 2050/2051 TONERS 250g

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 56
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RICOH MPC 2050/2051 TONERS 100g
RICOH MPC 2050/2051 TONERS 100g

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,700

දින 56

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!