දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Vinyl plotter cutter
Vinyl plotter cutter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba 182
Toshiba 182

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOSHIBA estudio 306 photocopiers
TOSHIBA estudio 306 photocopiers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba E-studio Black Toner Powder 675g
Toshiba E-studio Black Toner Powder 675g

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino Starter Kit 2
Arduino Starter Kit 2

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,550

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Nashuatec D427
Nashuatec D427

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Biometric Fingerprint Attendance System
Biometric Fingerprint Attendance System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,500

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash register machine
Cash register machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,500

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba Photo Copier
Toshiba Photo Copier

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Bitcoin ASIC Miner 60Gh/s
Bitcoin ASIC Miner 60Gh/s

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4G Wifi Router
4G Wifi Router

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,999

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - GSM ALARM SYSTEM
GSM ALARM SYSTEM

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,750

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision Day & Night Color Camera
Hikvision Day & Night Color Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,200

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EAS Clothing Antenna Systems
EAS Clothing Antenna Systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic Cash register Machine
Electronic Cash register Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 3 Core Wires
3 Core Wires

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 49
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Bulbs Brown Quality
LED Bulbs Brown Quality

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28

දින 50
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH dahua CCTV CAMERA SYSTEM
4CH dahua CCTV CAMERA SYSTEM

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 54,498

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Guard tour System (Patrol System)
Guard tour System (Patrol System)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,500

දින 54
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - cctv ip camara
cctv ip camara

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 68,000

දින 57
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 10 Pair Telephone Cable
10 Pair Telephone Cable

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 285

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!