දැන්විම් 186 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DUAL CORE 2ND GEN G630-4GB DDR3-500GB SATA
DUAL CORE 2ND GEN G630-4GB DDR3-500GB SATA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - G41 DDR3-3.0 CORE 2 DUO 6M-2GB DDR3
G41 DDR3-3.0 CORE 2 DUO 6M-2GB DDR3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo Pc
Core 2 Duo Pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core2duo Computer
Core2duo Computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 3RD GEN-16GB PC FOR VIDEO EDITING
I5 3RD GEN-16GB PC FOR VIDEO EDITING

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - core 2 duo 3.0ghz-17 lenovo lcd full set
core 2 duo 3.0ghz-17 lenovo lcd full set

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,800

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 3.0GHZ-4GB-500GB-DVD RW
CORE I3 3.0GHZ-4GB-500GB-DVD RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 duo 3.0 ghz I 2gb I250 dvd RW
Core 2 duo 3.0 ghz I 2gb I250 dvd RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,300

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO PC -512 GAMING VGA CARD
CORE 2 DUO PC -512 GAMING VGA CARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 3RD 3.1GHZ-16GB-GTX 02GB GAMING PC
I5 3RD 3.1GHZ-16GB-GTX 02GB GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 2.83GHZ-8GB-ASUS GTX 660 GAMING PC
I3 2.83GHZ-8GB-ASUS GTX 660 GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,999

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 duo 3.0(6M) I250gb I 2gb dvd RW
Core 2 duo 3.0(6M) I250gb I 2gb dvd RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,300

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 3.0GHZ PC -19 WIDE SCREEN LED
CORE I3 3.0GHZ PC -19 WIDE SCREEN LED

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL H61 -CORE I5 3.1GHZ -4GB- 3RD PC
INTEL H61 -CORE I5 3.1GHZ -4GB- 3RD PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core I3 2.93 Ghz-4 Gb-500 Gb Dekstop Pcs
Core I3 2.93 Ghz-4 Gb-500 Gb Dekstop Pcs

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 duo laptop(with brand new battery)
Core 2 duo laptop(with brand new battery)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,999

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 QUAD 2.4GHZ-DDR3 2GB-320GB PCS
CORE 2 QUAD 2.4GHZ-DDR3 2GB-320GB PCS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,999

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 HP LAPTOPS -GENUINE WINDOWS
CORE I3 HP LAPTOPS -GENUINE WINDOWS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 3RD GEN 3.1GHZ-16GB-GTX760 GAMING
I5 3RD GEN 3.1GHZ-16GB-GTX760 GAMING

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 3.1GHZ-8GB-01TB COMPUTERS
CORE I3 3.1GHZ-8GB-01TB COMPUTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,999

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 3.1GHZ I DDR3 2GB I250GB PCS
CORE 2 DUO 3.1GHZ I DDR3 2GB I250GB PCS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 3.1GHZ -4GB-500GB WITH 17LCD
CORE I3 3.1GHZ -4GB-500GB WITH 17LCD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,999

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 3.0(6M)-01GB VGA CARD -HDMI
CORE 2 DUO 3.0(6M)-01GB VGA CARD -HDMI

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - H61- CORE I5-3RD GEN GAMING PC
H61- CORE I5-3RD GEN GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 PC WITH GTX 01GB VGA CARD
CORE I3 PC WITH GTX 01GB VGA CARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 duo3.0(6m) - Dell 17 lcd monitor
Core 2 duo3.0(6m) - Dell 17 lcd monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,999

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 3.0GHz 6M-320GB-4GB-DDR2 -DVD
CORE 2 DUO 3.0GHz 6M-320GB-4GB-DDR2 -DVD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,999

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!