දැන්විම් 193 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL I I5 3.1GHZ 4GB 500GB BRANDED
DELL I I5 3.1GHZ 4GB 500GB BRANDED

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 3.0GHZ-4GB-500GB-GAMING PC
CORE I3 3.0GHZ-4GB-500GB-GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,999

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Tiny Core i5
Lenovo Tiny Core i5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 53,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL CORE I3-2ND GEN (COLER IT)- PC
INTEL CORE I3-2ND GEN (COLER IT)- PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL I3 3.1GHZ-2GB-320GB-DVD RW PC
DELL I3 3.1GHZ-2GB-320GB-DVD RW PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO PC WITH 01GB VGA CARD
CORE 2 DUO PC WITH 01GB VGA CARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP I5 2ND GEN BRANDED COMPUTERS
HP I5 2ND GEN BRANDED COMPUTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,999

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 3.0GHZ-2GB-320GB PC
CORE 2 DUO 3.0GHZ-2GB-320GB PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE2 DUO 3.0(6M)-2GB PC - WITH 17 LCD
CORE2 DUO 3.0(6M)-2GB PC - WITH 17 LCD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I7 2.8(8M) GAMING-EDITING COMPUTERS
CORE I7 2.8(8M) GAMING-EDITING COMPUTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,999

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 3.1GHZ -4GB-500GB PC I
CORE I5 3.1GHZ -4GB-500GB PC I

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,999

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 4TH GEN-B85-4 RAM SLOT-USB 3.0
CORE I3 4TH GEN-B85-4 RAM SLOT-USB 3.0

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 3.1 GHZ -8GB-GTX660 02GB GAMING PC
I3 3.1 GHZ -8GB-GTX660 02GB GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo TB2-X30F Tablet
Lenovo TB2-X30F Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 3.0(6M) WITH SAMSUNG LED
CORE 2 DUO 3.0(6M) WITH SAMSUNG LED

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 2ND GEN -500GB-4GB GAMING PC
I3 2ND GEN -500GB-4GB GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO PC -512 GAMING VGA CARD
CORE 2 DUO PC -512 GAMING VGA CARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,700

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 3.1GHZ-8GB-01TB COMPUTERS
CORE I3 3.1GHZ-8GB-01TB COMPUTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Ipad 2
Ipad 2

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 QUAD 2.4(8M)- 8GB-500GB PCS
CORE 2 QUAD 2.4(8M)- 8GB-500GB PCS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 3.0(6M) WITH 19 WIDE LCD
CORE 2 DUO 3.0(6M) WITH 19 WIDE LCD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO DESKTOP COMPUTERS
CORE 2 DUO DESKTOP COMPUTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,800

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - GIGABYTE G31-01GB VGA PCS
GIGABYTE G31-01GB VGA PCS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - GAMING -EDITING I3 3RG GEN PC
GAMING -EDITING I3 3RG GEN PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,999

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 3.0-8GB-500GB GAMING PCS
I5 3.0-8GB-500GB GAMING PCS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 3.0GHZ-GTX 760 OC3 FAN GAMING VGA PC
I5 3.0GHZ-GTX 760 OC3 FAN GAMING VGA PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL I5 FULL SET COMPUTERS
INTEL I5 FULL SET COMPUTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!