දැන්විම් 214 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 3.0GHz 6M-250GB-2GB-GAMING
CORE 2 DUO 3.0GHz 6M-250GB-2GB-GAMING

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,999

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Computer Core2DUO i3 i5 i7 Gaming PC
Computer Core2DUO i3 i5 i7 Gaming PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 3.0(6M) PC-SAMSUNG 17 LCD
CORE 2 DUO 3.0(6M) PC-SAMSUNG 17 LCD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,999

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL I5 3RD 3.3GHZ-8GB GAMING PC-MSI
INTEL I5 3RD 3.3GHZ-8GB GAMING PC-MSI

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Intel Core I3
Intel Core I3

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 2.9GHZ-4GB-500GB DEKSTOP PC
I5 2.9GHZ-4GB-500GB DEKSTOP PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - GAMING -EDITING I3 - 3RD GEN PC
GAMING -EDITING I3 - 3RD GEN PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL I I5 3.1GHZ 4GB 500GB BRANDED
DELL I I5 3.1GHZ 4GB 500GB BRANDED

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 3.0(6M) I2GBI LED CASING
CORE 2 DUO 3.0(6M) I2GBI LED CASING

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,999

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop(duel core)
Laptop(duel core)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,999

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 2ND GEN -500GB-4GB GAMING PC
I3 2ND GEN -500GB-4GB GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,999

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Angle oto '7'tab
Angle oto '7'tab

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 3.1GHZ PC WITH LED MONITORS
CORE I3 3.1GHZ PC WITH LED MONITORS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - '9' Tablet
'9' Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO GAMING COMPUTERS
CORE 2 DUO GAMING COMPUTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ASROCK H61 CORE I5 3.1GHZ GAMING PCS
ASROCK H61 CORE I5 3.1GHZ GAMING PCS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,999

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I7 2.9GHZ-4GB-500GB -GTX01GB VGA
CORE I7 2.9GHZ-4GB-500GB -GTX01GB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 duo3.0(6m) - Dell 17 lcd monitor
Core 2 duo3.0(6m) - Dell 17 lcd monitor

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,999

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - H61- CORE I5-3RD GEN GAMING PC
H61- CORE I5-3RD GEN GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,999

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 duo 3.0(6M) I250gb I 2gb dvd RW
Core 2 duo 3.0(6M) I250gb I 2gb dvd RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 3.1 GHZ -8GB-GTX660 02GB GAMING PC
I3 3.1 GHZ -8GB-GTX660 02GB GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Toshiba C55, 15.6'', Black Colour
Toshiba C55, 15.6'', Black Colour

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad 330
Lenovo Ideapad 330

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 3.1 GHZ PC WITH 19 WIDE LED
CORE I5 3.1 GHZ PC WITH 19 WIDE LED

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,999

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - G31- CORE 2 DUO 3.0(6M)-2GB 250HARD
G31- CORE 2 DUO 3.0(6M)-2GB 250HARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!