දැන්විම් 221 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - New Bajaj Three Wheeler
New Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - New Bajaj Three Wheeler
New Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler-2016
Bajaj Three Wheeler-2016

2016

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 665,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - අලුත්ම බජාජ් 2019
අලුත්ම බජාජ් 2019

2019

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

1985

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheler Je
Three Wheler Je

2004

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 55,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - New Bajaj 2019 Threewheeler
New Bajaj 2019 Threewheeler

2019

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

2004

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Four Storke Sp New Threewheeler
Four Storke Sp New Threewheeler

2018

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2006

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2006

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,500

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

2001

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - New Threewheelers Bajaj
New Threewheelers Bajaj

2019

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Branded Bajaj Three Wheel 2019
Branded Bajaj Three Wheel 2019

2019

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheel
Three Wheel

2019

සාමාජිකයාගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

2005

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler Two Stock
Bajaj Three Wheeler Two Stock

2006

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

1998

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

2004

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

2004

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-ගාල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

2012

ගාල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!