වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 141 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Mazda Familia
Mazda Familia

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 45,000

පැය 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Mitubishi Rosa Rim cup
Mitubishi Rosa Rim cup

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 20,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Joppa Beon Helmet.
Joppa Beon Helmet.

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,300

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - 1hd Engine
1hd Engine

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 275,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Van Adjustable Seats
Van Adjustable Seats

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 50,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - DIO Sounds System
DIO Sounds System

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Excavator Rubber Track Lines
Excavator Rubber Track Lines

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 90,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - MRF tyre
MRF tyre

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 9,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Aluminium Body
Aluminium Body

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 85,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Bajaj pulsar 180 silencer guard
Bajaj pulsar 180 silencer guard

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 750

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Tyres & Rims
Tyres & Rims

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 15,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Steering wheel AIR BAG
Steering wheel AIR BAG

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 14,000

දින 5
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Full face Helmet
Full face Helmet

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,500

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - ලෝරි කූඩුවක්
ලෝරි කූඩුවක්

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - MOTOR BIKE HELMET
MOTOR BIKE HELMET

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,750

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - CD125/CD200 6V Coil Pack
CD125/CD200 6V Coil Pack

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Car Head Up Display
Car Head Up Display

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,000

දින 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Nissan FB15,14,16
Nissan FB15,14,16

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

දින 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Izusu 12v cabin
Izusu 12v cabin

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 290,000

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Samurai lips
Samurai lips

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 1,500

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Bike Tyre 120/70/17
Bike Tyre 120/70/17

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - EMERGENCY LIGHT
EMERGENCY LIGHT

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 50,000

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Mitsubishi 4dr6 turbo engine
Mitsubishi 4dr6 turbo engine

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 385,000

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - 4dr5 mitsubishi j54 jeep back seats
4dr5 mitsubishi j54 jeep back seats

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 14,500

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගාල්ල - Laser Light
Laser Light

ගාල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 650

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!