වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 230 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 100 XQ 2012
Hero Pleasure 100 XQ 2012

40,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 125 UI 2009
Bajaj Discover 125 UI 2009

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Glamour 100 WN 2012
Hero Glamour 100 WN 2012

49,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pept 2017
TVS Scooty Pept 2017

10,800 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 125 2013
Bajaj Discover 125 2013

24,150 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

24,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda AX1 250 MA 2007
Honda AX1 250 MA 2007

69,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 184,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S .153 BAD 2014
Yamaha FZ S .153 BAD 2014

78,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 219,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

11,400 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 202,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda C70 1997
Honda C70 1997

49,969 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda CB 250 HWAK 1980
Honda CB 250 HWAK 1980

100,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

2,500 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 218,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 180 TM 2008
Bajaj Pulsar 180 TM 2008

78,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

6,150 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 162,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

12,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 167,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Xtream CBZ 160 2013
Hero Xtream CBZ 160 2013

56,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Activa 100 BAX 2014
Honda Activa 100 BAX 2014

38,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

16,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 16 2011
Yamaha FZ 16 2011

60,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 162,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha DT 1991
Yamaha DT 1991

30,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 125 MP 2006
Bajaj Discover 125 MP 2006

68,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 56,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 125 TE 2008
Bajaj Discover 125 TE 2008

56,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 100 2012
Bajaj Discover 100 2012

67,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 135 WQ 2012
Bajaj Pulsar 135 WQ 2012

56,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

24,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!