දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV DVR CABIN METAL 3U/4U
CCTV DVR CABIN METAL 3U/4U

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale ACS
Scale ACS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,400

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ELECTRIC AIR PUMP
ELECTRIC AIR PUMP

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Register
Cash Register

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Air led lid
Air led lid

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 350

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CHANNEL CCTV CAMERA FULL SET (2.4MP)
4 CHANNEL CCTV CAMERA FULL SET (2.4MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,900

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HD Wireless IP Camera
HD Wireless IP Camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,450

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Star Master Night Light Projector
Star Master Night Light Projector

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,550

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ELECTRONIC DOOR PHONE FOR SECURITY
ELECTRONIC DOOR PHONE FOR SECURITY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,900

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Machine
Fingerprint Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Security Tags
Security Tags

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - BLACK ULTRA LNB
BLACK ULTRA LNB

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PABX System
PABX System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Tracker bluetooth
Tracker bluetooth

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 300

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba 283 Photo Copier
Toshiba 283 Photo Copier

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Portable Water Pump
Portable Water Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,100

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera
CCTV Camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Body Weighting Scale
Digital Body Weighting Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Pabx systems
Pabx systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Impulse Polythene Sealer
Impulse Polythene Sealer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,799

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2 Digicom Billing Machine
2 Digicom Billing Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - KORG Piano
KORG Piano

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA 2.4/3.0 AHD SONY 4IN1
CCTV CAMERA 2.4/3.0 AHD SONY 4IN1

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,850

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CHANNEL AHD CCTV CAMERA SETUP
4 CHANNEL AHD CCTV CAMERA SETUP

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Budget Package
CCTV Budget Package

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!