දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv පද්ධති තායිවාන
Cctv පද්ධති තායිවාන

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV HIKVISION 4 camera
CCTV HIKVISION 4 camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DVR..
DVR..

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PABX System
PABX System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ROWESTAR Sewing Machine Motor R150
ROWESTAR Sewing Machine Motor R150

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Mosquito Catching Light LED
Mosquito Catching Light LED

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,490

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba e studio 163 Photocopy Machine
Toshiba e studio 163 Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - AC Electric Air Pump
AC Electric Air Pump

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,300

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EMERGENCY LIGHT 90LED RECHARGEABLE
EMERGENCY LIGHT 90LED RECHARGEABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,490

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino MEGA 2560 REV3(Original)
Arduino MEGA 2560 REV3(Original)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv පද්ධති තායිවාන
Cctv පද්ධති තායිවාන

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DP 24 2S Duplo
DP 24 2S Duplo

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cashier display
Cashier display

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EAS System Antenna Unit
EAS System Antenna Unit

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Rechargable lamp
Rechargable lamp

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Chandelier
Chandelier

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gemsy Electrical Cloth Cutter
Gemsy Electrical Cloth Cutter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,950

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cob Work Lights – JY-819
Cob Work Lights – JY-819

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 850

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FSL LED HOUSE BULBS
FSL LED HOUSE BULBS

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 175

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FSL LED R50 / R63 BULBS
FSL LED R50 / R63 BULBS

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 550

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FSL LED CANDLE LIGHT BULBS
FSL LED CANDLE LIGHT BULBS

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 275

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FSL LED HIGH POWER BULB
FSL LED HIGH POWER BULB

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,710

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dremel 4000
Dremel 4000

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba Photocopy machine
Toshiba Photocopy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cutting plotter
Cutting plotter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Time Attendance System
Fingerprint Time Attendance System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV cameras
CCTV cameras

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!