මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

පරිගණක උපාංග විකිණීමට කොළඹ 9

දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි