වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 186 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)
2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,490

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 8CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
2.4MP SONY 8CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,790

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED 1w Touch Light
LED 1w Touch Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25

පැය 1 යි
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)
WIFI ROTATABLE CCTV CAMERA (VIDEO/AUDIO)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,790

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (TAIWAN TECH)
8 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (TAIWAN TECH)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,750

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (TAIWAN-TECH)
4 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (TAIWAN-TECH)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,499

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ZKT RFID COMPLETE ACCESS CONTROL SYSTEM
ZKT RFID COMPLETE ACCESS CONTROL SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Efficient Bulbs
Led Efficient Bulbs

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 850

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine MG/UV
Cash Counting Machine MG/UV

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV CAMERA
HIKVISION CCTV CAMERA

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 8CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
2.4MP SONY 8CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,790

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)
2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,490

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 8CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)
2.4MP SONY 8CH CCTV CAMERA SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,600

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Full HD 8Ch 2.5MP Camera System
CCTV Full HD 8Ch 2.5MP Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 41,600

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)
2.4MP SONY 4 CH CCTV CAMERA KIT (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,300

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CARVY 10 INCH IP VIDEO DDORPHONE
CARVY 10 INCH IP VIDEO DDORPHONE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,999

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Full HD 4ch CCTV System
Full HD 4ch CCTV System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,990

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 1 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (TAIWAN-TECH)
1 CH CCTV CAMERA KIT 2.4MP (TAIWAN-TECH)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,300

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.5MP 4-in-1 Full HD Camera
2.5MP 4-in-1 Full HD Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8MP H.265 NVR
8MP H.265 NVR

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - IP Camera 2MP
IP Camera 2MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv Analog Dome Camera - Tushing
Cctv Analog Dome Camera - Tushing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - AVTECH CCTV ANALOG CAMERA
AVTECH CCTV ANALOG CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV ANALOG DOME CAMERA
CCTV ANALOG DOME CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV ANALOG DOME CAMERA
CCTV ANALOG DOME CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - AVTECH BOX CAMERA
AVTECH BOX CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 400

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Outdoor Analog CCTV Camera
Outdoor Analog CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!