දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Walkie Talkie වෝකි ටෝකි
Walkie Talkie වෝකි ටෝකි

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Full HD 8CH Camera System
CCTV Full HD 8CH Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,280

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Full HD 4CH Camera System
CCTV Full HD 4CH Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,290

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ZKT X628-C TIME ATTENDANCE TERMINAL
ZKT X628-C TIME ATTENDANCE TERMINAL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,999

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ZKT IFACE 850 Multi-Biometric Terminal
ZKT IFACE 850 Multi-Biometric Terminal

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 52,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Panasonic Fax Machine KX-983 Auto Cut
Panasonic Fax Machine KX-983 Auto Cut

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,250

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.5MP CCTV Full HD AHD 4CHCamera system
2.5MP CCTV Full HD AHD 4CHCamera system

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,290

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.5MP CCTV Full HD 8Ch Camera System
2.5MP CCTV Full HD 8Ch Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 36,280

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Full HD 8CH Camera System
CCTV Full HD 8CH Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,280

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH CCTV SYSTEM HIKVISION
4CH CCTV SYSTEM HIKVISION

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIK VISION 4CH FULL SET
HIK VISION 4CH FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIK VISION 4CH FULL SET
HIK VISION 4CH FULL SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fake Notes Detector UV light
Fake Notes Detector UV light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CARVY FULL HD INDOOR CCTV CAMERA
CARVY FULL HD INDOOR CCTV CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,699

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ZENITH CD/DVD DUPLICATOR CONTROLLER
ZENITH CD/DVD DUPLICATOR CONTROLLER

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,499

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Walkie Talkie (ORIGINAL)
Walkie Talkie (ORIGINAL)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,250

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Casio Portable Mini Print Calculator
Casio Portable Mini Print Calculator

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,400

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH CCTV SYSTEM SONY 2.4MP
4CH CCTV SYSTEM SONY 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,200

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Walkie Talkie වෝකි ටෝකි
Walkie Talkie වෝකි ටෝකි

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP SONY
4 CH CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP SONY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,500

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Walkie Talkie වෝකි ටෝකි
Walkie Talkie වෝකි ටෝකි

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH CCTV SYSTEM SONY 2.4MP
4CH CCTV SYSTEM SONY 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,500

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision CCTV 4ch 2MP Full HD
Hikvision CCTV 4ch 2MP Full HD

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,600

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH CCTV SYSTEM SONY 2.4MP .
4CH CCTV SYSTEM SONY 2.4MP .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,500

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH CCTV SYSTEM SONY 2.4MP
4CH CCTV SYSTEM SONY 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision CCTV 8ch 2MP Full HD
Hikvision CCTV 8ch 2MP Full HD

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 53,600

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 4MP 8CH Camera System
CCTV 4MP 8CH Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 69,900

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!