දැන්විම් 147 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FLOOD LIGHT 100W
LED FLOOD LIGHT 100W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI BULB CCTV CAMERA (Panoramic ) 360°
WIFI BULB CCTV CAMERA (Panoramic ) 360°

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,499

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Talkie (888S)
Talkie (888S)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,400

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED TUBE LIGHT/LED INTEGRATED T8
LED TUBE LIGHT/LED INTEGRATED T8

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 550

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED PANEL LIGHT SURFACE 18W
LED PANEL LIGHT SURFACE 18W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 375

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED PANEL LIGHT/LED SUNK/SURFACE LIGHT
LED PANEL LIGHT/LED SUNK/SURFACE LIGHT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 325

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 6 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA PACKAGE
6 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA PACKAGE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,300

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 Channel 2.4MP 1080P CCTV Camera SYSTEM
4 Channel 2.4MP 1080P CCTV Camera SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP 4CH CCTV Camera SET (Sony-Taiwan)
2.4MP 4CH CCTV Camera SET (Sony-Taiwan)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,999

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.4MP 4 CH CCTV Camera SET (SONY-TAIWAN)
2.4MP 4 CH CCTV Camera SET (SONY-TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA PACKAGE
8 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA PACKAGE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,400

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET (TAIWAN)
SONY 2.4MP CCTV CAMERA FULL SET (TAIWAN)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electric Egg Cooker / Boiler Steamer
Electric Egg Cooker / Boiler Steamer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 998

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FLOOD LIGHT (FLASHER) 50W
LED FLOOD LIGHT (FLASHER) 50W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,600

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv camera
Cctv camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Full HD CCTV 4 Camera System
Full HD CCTV 4 Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DAUHA 4CH KIT
DAUHA 4CH KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ZKT RFID COMPLETE ACCESS CONTROL SYSTEM
ZKT RFID COMPLETE ACCESS CONTROL SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA PACKAGE
8 CHANNEL 2.4MP CCTV CAMERA PACKAGE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,590

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Full HD 8Ch 2.5MP Camera System
CCTV Full HD 8Ch 2.5MP Camera System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 41,600

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FLOOD LIGHT 100W
LED FLOOD LIGHT 100W

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,800

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CARVY 10 INCH IP VIDEO DDORPHONE
CARVY 10 INCH IP VIDEO DDORPHONE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,999

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Casio Portable Mini Print Calculator
Casio Portable Mini Print Calculator

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,400

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI FISH EYE CCTV CAMERA 960P
WIFI FISH EYE CCTV CAMERA 960P

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,990

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 2.5MP 4-in-1 Full HD Camera
2.5MP 4-in-1 Full HD Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8MP H.265 NVR
8MP H.265 NVR

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - IP Camera 2MP
IP Camera 2MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!