දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Syncron (POS Handheld Scanner)#
Syncron (POS Handheld Scanner)#

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

පැය 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EZVIZ Wireless 720P Husky Air (4 mm)
EZVIZ Wireless 720P Husky Air (4 mm)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EZVIZ Mini O Wi-Fi Cloud Camera 720p
EZVIZ Mini O Wi-Fi Cloud Camera 720p

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EZVIZ Wireless 1080P Husky Air
EZVIZ Wireless 1080P Husky Air

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PHOTOCOPY MACHINE Gestetner mp c2550
PHOTOCOPY MACHINE Gestetner mp c2550

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 98,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - #POS Antenna Door Alarm Security System#
#POS Antenna Door Alarm Security System#

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOLSEN LED Flashlight (LEDS)
TOLSEN LED Flashlight (LEDS)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 390

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Seiko Musical Wall Clock
Seiko Musical Wall Clock

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - New Fingerprint Time Attendance System#
New Fingerprint Time Attendance System#

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counting Machine
Cash Counting Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FINGER PRINT WITH BATTERY BACKUP#
FINGER PRINT WITH BATTERY BACKUP#

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Textile Security Tag System#
POS Textile Security Tag System#

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 68,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - KENDO DC Tester 6-24V
KENDO DC Tester 6-24V

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 440

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOTAL LASER DISTANCE METER 40M
TOTAL LASER DISTANCE METER 40M

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,500

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FIBER OPTIC LIGHTING
FIBER OPTIC LIGHTING

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy & Duplo Machine Set
Photocopy & Duplo Machine Set

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 390,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy e-studio 232
Photocopy e-studio 232

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV WIFI CAMERA(Q1)- HIKVISION
CCTV WIFI CAMERA(Q1)- HIKVISION

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Sign/ Name/ Display Board 64*32.
LED Sign/ Name/ Display Board 64*32.

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,500

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scientific calculator (Casio fx-991EX )
Scientific calculator (Casio fx-991EX )

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy machine
Photocopy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 49
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Measurement Tape
Laser Measurement Tape

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 49
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOLSEN LED Working Light (24LEDS)
TOLSEN LED Working Light (24LEDS)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 50
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - COLOUR PHOTOCOPY MACHINE
COLOUR PHOTOCOPY MACHINE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!