දැන්විම් 416 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DR POS New Cash Drawer Units
DR POS New Cash Drawer Units

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

පැය 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DR POS Door Access Control Security System
DR POS Door Access Control Security System

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

පැය 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DR POS Cafe Textile Supermarket Software Systems
DR POS Cafe Textile Supermarket Software Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

පැය 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DR POS Lebson Touch Monitores Full Range
DR POS Lebson Touch Monitores Full Range

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 95,000

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dr Pos Total System for Any Business
Dr Pos Total System for Any Business

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 48,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pos Touch System for Wine Stores
Pos Touch System for Wine Stores

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 128,000

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson L1800 Single Function Inkjet Printer
Epson L1800 Single Function Inkjet Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 105,000

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Partner SP1030 Pos Touch Terminal
Partner SP1030 Pos Touch Terminal

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 180,500

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pos Syncron Handheld 1 D Scanner Sy-920h
Pos Syncron Handheld 1 D Scanner Sy-920h

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CD-7220- Partner Tech(POS)
CD-7220- Partner Tech(POS)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,500

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson L130 Ink Bottle
Epson L130 Ink Bottle

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 24,000

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson New L805
Epson New L805

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 54,500

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson L565 All in One & Wifi
Epson L565 All in One & Wifi

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 57,000

පැය 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Billing Stock Software
POS Billing Stock Software

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS 2D Fast Omni Barcode Scanner
POS 2D Fast Omni Barcode Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson LQ 50 Single Functional Printer#
Epson LQ 50 Single Functional Printer#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 33,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson L850 ESP - Photo printer#
Epson L850 ESP - Photo printer#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 88,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson L805 WiFi Photo Ink Tank Printer#
Epson L805 WiFi Photo Ink Tank Printer#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 54,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pos All in One Touch Sp 550
Pos All in One Touch Sp 550

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 110,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Zebra New Thermal Label Printer GT800
Zebra New Thermal Label Printer GT800

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 39,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson Tm82 Pos Advanced Printer#
Epson Tm82 Pos Advanced Printer#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 26,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Total Pos Software Solutions
Total Pos Software Solutions

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SCP POS Cash Drawer
SCP POS Cash Drawer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - #POS New Syncron 1D 2D Desktop Scanner
#POS New Syncron 1D 2D Desktop Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS DS9208 2D DESKTOP BARCODE SCANNER
POS DS9208 2D DESKTOP BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 29,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!