දැන්විම් 455 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lower Cost SLT 4G WiFi Connection
Lower Cost SLT 4G WiFi Connection

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - LQ50 (POS) DOT-MATRIX PRINTER
LQ50 (POS) DOT-MATRIX PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 29,000

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS EPSON THERMAL RECEIPT 80MM
POS EPSON THERMAL RECEIPT 80MM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,500

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS BARCODE SCANNER
POS BARCODE SCANNER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 27,000

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - RK.POINT OF SALE SYSTEM
RK.POINT OF SALE SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

පැය 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Handheld Auto Scanner#
POS Handheld Auto Scanner#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SCP POS Cash Drawer
SCP POS Cash Drawer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,650

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BROTHER Tank DCP-T300 3 IN 1#
BROTHER Tank DCP-T300 3 IN 1#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 29,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Symbol Pos LS2208 Barcode Scanner
Symbol Pos LS2208 Barcode Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 17,000

පැය 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Touch Screen Terminal (Pos SP550)
Touch Screen Terminal (Pos SP550)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 99,000

පැය 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Oringinal Honeywell POS MK7120#
Oringinal Honeywell POS MK7120#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 27,000

පැය 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Zebra/Motorola Symbol LS4278#
POS Zebra/Motorola Symbol LS4278#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 40,000

පැය 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Samsung Xpress M2020 Laser Printer
Samsung Xpress M2020 Laser Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,000

පැය 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Billing System Software
POS Billing System Software

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

පැය 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Total Solutions for Any Business
POS Total Solutions for Any Business

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 52,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dr. POS Billing Complete Full Set
Dr. POS Billing Complete Full Set

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 42,500

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 3TH GEN Motherbord
3TH GEN Motherbord

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS Restaurants Touch System
POS Restaurants Touch System

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Zebra (POS 2D Motorola Symbol) DS9208
Zebra (POS 2D Motorola Symbol) DS9208

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 27,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SketchUp Pro-2018 Original Key (OEM)
SketchUp Pro-2018 Original Key (OEM)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Zebra New Thermal Label Printer GT800
Zebra New Thermal Label Printer GT800

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 36,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - NEW LQ310 POS PRINTER
NEW LQ310 POS PRINTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 33,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - POS EPSON DOT-MATRIX RECEIPT 80MM
POS EPSON DOT-MATRIX RECEIPT 80MM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 26,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pos System for(Supermarkets/Textile)
Pos System for(Supermarkets/Textile)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon ImageCLASS MF232w with WIFI
Canon ImageCLASS MF232w with WIFI

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 29,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!