දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL® CORE™2 QUAD DDR3 2GBRAM 320GB HDD
INTEL® CORE™2 QUAD DDR3 2GBRAM 320GB HDD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp I5 8th Gen Brand New
Hp I5 8th Gen Brand New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

පැය 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Croe I3 7th Gen
Croe I3 7th Gen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4TH GEN CORE I5 SYSTEM
4TH GEN CORE I5 SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8600K HIGH END SYSTEM 8TH GEN
8600K HIGH END SYSTEM 8TH GEN

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 123,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 2ND GEN SYSTEM
CORE I3 2ND GEN SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8TH GEN GAMING SYSTEM
8TH GEN GAMING SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 135,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 6 Th Gen Core I5 System
6 Th Gen Core I5 System

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 61,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 2ND GEN SYSTEM
CORE I5 2ND GEN SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 6TH GEN CORE I3 HP BRANDED PC (WIN 10)
6TH GEN CORE I3 HP BRANDED PC (WIN 10)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 GAMING PC WITH GTX 760 2GB
CORE I5 GAMING PC WITH GTX 760 2GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I7 SYSTEM 4TH GEN
CORE I7 SYSTEM 4TH GEN

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 62,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 6TH GEN I5 GAMING PC
6TH GEN I5 GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 88,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron 15 3000 series Core i3 7th Gen 15.6-inch FHD Laptop
Dell Inspiron 15 3000 series Core i3 7th Gen 15.6-inch FHD Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop I7
Laptop I7

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL® CORE i3-530 1ST GEN 2GB RAM 500GB
INTEL® CORE i3-530 1ST GEN 2GB RAM 500GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,900

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 1ST GEN I5 GAMING SYSTEM (GTX 760)
1ST GEN I5 GAMING SYSTEM (GTX 760)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4TH GEN CORE I3 PC WITH GTX 750 2GB
4TH GEN CORE I3 PC WITH GTX 750 2GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL® CORE i5-8400 8TH GEN 8GB RAM 1TB
INTEL® CORE i5-8400 8TH GEN 8GB RAM 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 83,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 1ST GEN GAMING PC
I5 1ST GEN GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 2017
MacBook Pro 2017

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 210,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop
Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8th Gen i5 Win10 Laptop
8th Gen i5 Win10 Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ACER INTEL CORE i5 4TH GEN 4GB/500GB
ACER INTEL CORE i5 4TH GEN 4GB/500GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 6TH GEN CORE I3 SYSTEM
6TH GEN CORE I3 SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!