දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත්

වෙනත්-ගම්පහ - හඳුන්කූරු සෑදීමට ගන්නා සකසා ඇති කුඩු
දින 1
වෙනත්-ගම්පහ - Incense Stick
Incense Stick

ගම්පහ, වෙනත්

රු 250

දින 1
වෙනත්-ගම්පහ - Pirith Chaithaya
Pirith Chaithaya

ගම්පහ, වෙනත්

රු 4,750

දින 1
වෙනත්-ගම්පහ - Broom Rod
Broom Rod

ගම්පහ, වෙනත්

රු 25

දින 1
වෙනත්-ගම්පහ - Lunch Sheet
Lunch Sheet

ගම්පහ, වෙනත්

රු 120

දින 1
වෙනත්-ගම්පහ - Portable Water Bottle
Portable Water Bottle

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත්

රු 280

දින 1
වෙනත්-ගම්පහ - Book Shop Items
Book Shop Items

ගම්පහ, වෙනත්

රු 50,000

දින 3
වෙනත්-ගම්පහ - රතු කොට්ටන් මුලක් විකිණීමට ඇත
දින 3
වෙනත්-ගම්පහ - National Flags (ජාතික කොඩි)
National Flags (ජාතික කොඩි)

ගම්පහ, වෙනත්

රු 30

දින 5
වෙනත්-ගම්පහ - Communication Shop items
Communication Shop items

ගම්පහ, වෙනත්

රු 485,000

දින 5
වෙනත්-ගම්පහ - පාර්සල් පටි බෝල
පාර්සල් පටි බෝල

ගම්පහ, වෙනත්

රු 85

දින 9
වෙනත්-ගම්පහ - Cake Structure
Cake Structure

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත්

රු 25,000

දින 10
වෙනත්-ගම්පහ - Podi Kadayak
Podi Kadayak

ගම්පහ, වෙනත්

රු 10,000

දින 11
වෙනත්-ගම්පහ - Plastic Pallets
Plastic Pallets

ගම්පහ, වෙනත්

රු 2,000

දින 12
වෙනත්-ගම්පහ - Marawa Basket
Marawa Basket

ගම්පහ, වෙනත්

රු 500

දින 12
වෙනත්-ගම්පහ - Kotthu Hut
Kotthu Hut

ගම්පහ, වෙනත්

රු 80,000

දින 13
වෙනත්-ගම්පහ - Jack Tree
Jack Tree

ගම්පහ, වෙනත්

රු 5,000

දින 15
වෙනත්-ගම්පහ - Palt Lali
Palt Lali

ගම්පහ, වෙනත්

රු 55

දින 15
වෙනත්-ගම්පහ - Gift Packing
Gift Packing

ගම්පහ, වෙනත්

රු 450

දින 16
වෙනත්-ගම්පහ - Uthsawa Sala Serasili
Uthsawa Sala Serasili

ගම්පහ, වෙනත්

රු 150

දින 16
වෙනත්-ගම්පහ - 30 X 20 Stage
30 X 20 Stage

ගම්පහ, වෙනත්

රු 500,000

දින 18
වෙනත්-ගම්පහ - Dummy
Dummy

ගම්පහ, වෙනත්

රු 8,000

දින 18
වෙනත්-ගම්පහ - පොත්, පත්තර
පොත්, පත්තර

ගම්පහ, වෙනත්

රු 25

දින 19
වෙනත්-ගම්පහ - HEAVY DUTY/ STRONG BRAND NEW TARPS
HEAVY DUTY/ STRONG BRAND NEW TARPS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත්

රු 24,500

දින 21
වෙනත්-ගම්පහ - Mannequin Head | Dummy
Mannequin Head | Dummy

ගම්පහ, වෙනත්

රු 4,500

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!