දැන්විම් 94 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - 24000btu Aux Aluthma Paya 20ki Vadakala
24000btu Aux Aluthma Paya 20ki Vadakala

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 79,000

පැය 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - 12000btu CLA Brand New AC#XL80GF40
12000btu CLA Brand New AC#XL80GF40

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 52,900

පැය 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - 9000btu CLA Brand New AC XM84GL02RT
9000btu CLA Brand New AC XM84GL02RT

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

පැය 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - OLAN 12000BTU AIR CONDITIONER WITH INSTALATION
OLAN 12000BTU AIR CONDITIONER WITH INSTALATION

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 39,000

පැය 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Air conditioner
Air conditioner

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 28,000

පැය 12
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Ac A/c Air Condition Machine
Ac A/c Air Condition Machine

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 18,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Air conditioner 24 BTU
Air conditioner 24 BTU

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Deme Brand New AC 9000 Btu
Deme Brand New AC 9000 Btu

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Air Condition
Air Condition

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 25,000

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - JOYROOM PORTABLE FAN
JOYROOM PORTABLE FAN

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 1,500

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Hisense Air Conditioner 9000BTU INVERTER
Hisense Air Conditioner 9000BTU INVERTER

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 50,000

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Symphony air cooler
Symphony air cooler

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 15,000

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Ac compressor
Ac compressor

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 6,500

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Ac Fan
Ac Fan

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,000

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Symphony air cooler
Symphony air cooler

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 14,000

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - KDK pedestal Fan
KDK pedestal Fan

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 12,000

දින 6
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Delonghi Portable Air Dehumidifier
Delonghi Portable Air Dehumidifier

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 39,000

දින 6
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - CLA AC
CLA AC

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 6
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - evoperating misting fan
evoperating misting fan

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 15,000

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Siviling Fan
Siviling Fan

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,500

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Portable Air Conditioner
Portable Air Conditioner

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,000

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Brand New Air Cooler
Brand New Air Cooler

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 13,790

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Pedestal Fan
Pedestal Fan

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,450

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - AXIAL FAN
AXIAL FAN

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 21,000

දින 8
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - 16" 5 BLADE BRIGHT STAND FAN
16" 5 BLADE BRIGHT STAND FAN

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!