මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය
දැන්විම් 216,479 න් 126-150 දක්වා පෙන්නුම් කරයි