දැන්විම් 158 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Voc Thaba. Doituwa
Voc Thaba. Doituwa

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Massa coins
Massa coins

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - පැරණි කාසි
පැරණි කාසි

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - පැරණි මුදල් නෝට්ටු
පැරණි මුදල් නෝට්ටු

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Lankawe Parani Kasi Warga
Lankawe Parani Kasi Warga

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Syntax Lamp with Original Chimney
Syntax Lamp with Original Chimney

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 14,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Lankawe Parani Nottu
Lankawe Parani Nottu

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old Notes
Old Notes

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Ten rupee old notes
Ten rupee old notes

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 75

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Bird two rupee bank notes
Bird two rupee bank notes

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 375

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - lankawema parani kasi
lankawema parani kasi

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Happuwa Giraya Killotaya Vangadiya
Happuwa Giraya Killotaya Vangadiya

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Gifts Items
Gifts Items

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,700

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Portrait Art | S ketch Pencil Arts
Portrait Art | S ketch Pencil Arts

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parakkrambahu Bank Notes
Parakkrambahu Bank Notes

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Queen Notes
Queen Notes

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,500

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - VOC coins
VOC coins

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - පැරණි නෝට්ටු විකිණීමට
පැරණි නෝට්ටු විකිණීමට

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 275

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parani mudal nottu
Parani mudal nottu

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Dabadani Pahana
Dabadani Pahana

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 14,500

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parani Pahanak
Parani Pahanak

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - leekatayam pilima
leekatayam pilima

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,700

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old Notes
Old Notes

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - 1989 රුපියල් 50
1989 රුපියල් 50

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 225

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Brass Oil Lamp
Brass Oil Lamp

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Voc Thaba. Doituwa
Voc Thaba. Doituwa

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Hand Craft
Hand Craft

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!