දැන්විම් 163 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Ceylon Silver Coins
Ceylon Silver Coins

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 350

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Voc Coins
Voc Coins

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Plates
Antique Plates

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000,000

පැය 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - පැරණි මුදල් නෝට්ටු
පැරණි මුදල් නෝට්ටු

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Ancient Brass Lamps
Ancient Brass Lamps

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 350,000

පැය 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Sri lankan old coins
Sri lankan old coins

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

පැය 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parani Sambu
Parani Sambu

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

පැය 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Kochchi lamps
Kochchi lamps

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

පැය 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parani Jewelry Box
Parani Jewelry Box

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

පැය 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Ornament clocks 2010071
Ornament clocks 2010071

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 28,060

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - ඉපැරැණි කෞතුක භාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉක්මනින් විකිනීමට
ඉපැරැණි කෞතුක භාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉක්මනින් විකිනීමට

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Stamp album
Stamp album

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - පැරණි අලි කෙන්දක්
පැරණි අලි කෙන්දක්

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Voc Coins
Voc Coins

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 250

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Grand Father Clock
Grand Father Clock

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 181,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - District 10 coins
District 10 coins

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old Sekkuwa පැරැණි සෙක්කුව
Old Sekkuwa පැරැණි සෙක්කුව

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 175,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Ceylon Silver Coins
Ceylon Silver Coins

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 350

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Art craft
Art craft

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Grandfather Clock
Grandfather Clock

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique vases
Antique vases

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique brass trays collectables
Antique brass trays collectables

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique quill Boxes
Antique quill Boxes

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique British Royal oil lamp
Antique British Royal oil lamp

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 80,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Commemorative Coin - Pope visit 2015
Commemorative Coin - Pope visit 2015

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Birthday & all Grieeting cards
Birthday & all Grieeting cards

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 130

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Brass Vase
Antique Brass Vase

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 14,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!