වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Cross stitch design
Cross stitch design

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,800

පැය 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Ancient item
Ancient item

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,200

පැය 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Pence coin
Pence coin

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Stamps
Stamps

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 250

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parani kotta wilakku pahana
Parani kotta wilakku pahana

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Bandaranayaka notes
Bandaranayaka notes

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Bird notes
Bird notes

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Queen 100
Queen 100

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - 1942 /25 cents
1942 /25 cents

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,950

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Arts...
Arts...

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - ANTIQUE COLLECTION
ANTIQUE COLLECTION

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old notes
Old notes

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 9,750

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - White Horse Scotch Whisky jug
White Horse Scotch Whisky jug

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 60,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Microscope
Antique Microscope

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Thailand Coin
Thailand Coin

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Kuwait Coin
Kuwait Coin

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Iraq Coin
Iraq Coin

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Ceylon victoria stamp 1862
Ceylon victoria stamp 1862

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Pattarayak
Pattarayak

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Clock
Antique Clock

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old notes
Old notes

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,300

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Cross stitch design (surah 2 ayat 201)
Cross stitch design (surah 2 ayat 201)

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - බක්කි කරත්තය
බක්කි කරත්තය

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - WOODEN MADE SHIP
WOODEN MADE SHIP

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 16,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique dutch telephone
Antique dutch telephone

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!