දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Marble Chandle Lamp
Marble Chandle Lamp

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - පරණ කාසි
පරණ කාසි

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Ancient Brass Items
Ancient Brass Items

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - old cak
old cak

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old Bank note
Old Bank note

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique Agasthi silver Chain and Rings
Antique Agasthi silver Chain and Rings

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique.
Antique.

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 21,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique Lamp
Antique Lamp

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - පැරනි L P තැටි
පැරනි L P තැටි

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique oil lamps.
Antique oil lamps.

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 19,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique Vase
Antique Vase

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 13,500

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique oil lamps.
Antique oil lamps.

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 26,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old 1000 note
Old 1000 note

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - මල් වාස්
මල් වාස්

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,500

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting
Hand painting

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - පරන කාසි
පරන කාසි

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 60,000

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - පැරනි මුදල් එකතුවක්
පැරනි මුදල් එකතුවක්

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,750

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Piththala Pahanak
Piththala Pahanak

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - old maney
old maney

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 26
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique brass was.
Antique brass was.

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,500

දින 27
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique.
Antique.

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 27
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - CROSS STITCH 2018
CROSS STITCH 2018

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,000

දින 27
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Piththala Pahanak
Piththala Pahanak

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Japan-Sri Lanka coins pack
Japan-Sri Lanka coins pack

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Pithala Pahana
Pithala Pahana

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!