දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - World wide stamp lot( 200 stamps)
World wide stamp lot( 200 stamps)

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

පැය 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Ceylon stamp set
Ceylon stamp set

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300

පැය 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting
Hand painting

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Mint Ceylon stamps
Mint Ceylon stamps

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old silver coins
Old silver coins

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Brass Oil Lamp
Brass Oil Lamp

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 22,000

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old radio
Old radio

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,500

දින 19
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting (cupple brid)
Hand painting (cupple brid)

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Elephant coin
Elephant coin

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Elephant coin
Elephant coin

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Ceramics
Ceramics

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Foreign Stamps
Foreign Stamps

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 350

දින 26
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique brass items
Antique brass items

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 30
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Brass Antiques Bird
Brass Antiques Bird

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 30
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique Valve Radio
Antique Valve Radio

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 90,000

දින 30
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Brass oil lamp
Brass oil lamp

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 18,000

දින 31
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antiques
Antiques

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 32
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old coins
Old coins

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting.(village life)
Hand painting.(village life)

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 40
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old coins
Old coins

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 44
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique Vase
Antique Vase

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 18,000

දින 49
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting.(village life)
Hand painting.(village life)

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 50
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Collectable ebony stature
Collectable ebony stature

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!