දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old coins
Old coins

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Karuwala bibel book
Karuwala bibel book

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 550,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Sea shell crafts
Sea shell crafts

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Brass antique jug
Brass antique jug

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique medicine scale
Antique medicine scale

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old notes
Old notes

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old picture frame
Old picture frame

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - 1935 වෙසක් සගරා
1935 වෙසක් සගරා

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique stone were
Antique stone were

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Ceramic Statue
Ceramic Statue

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old smoking pipes
Old smoking pipes

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 13,500

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Killotaya
Killotaya

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Silver work brass pot
Silver work brass pot

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,750

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Lion killing stachu
Lion killing stachu

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 11,500

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique copper pot
Antique copper pot

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 9,500

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique wall clock
Antique wall clock

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting
Hand painting

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old Notes
Old Notes

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Indian rs 100
Indian rs 100

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 250

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - old 2,5&10 cent coins
old 2,5&10 cent coins

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - 1870 queen 1 cent coin
1870 queen 1 cent coin

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - 1913 25 cent silver coin
1913 25 cent silver coin

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Voc coins
Voc coins

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - New Hand Painting
New Hand Painting

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique Vacuum Tubes
Antique Vacuum Tubes

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!