දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique jewelry box
Antique jewelry box

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 9,500

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique wall clock
Antique wall clock

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 27,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Wesmuhunu
Wesmuhunu

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 800

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - 1947 New constitution block
1947 New constitution block

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,700

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - New constitution block 1947
New constitution block 1947

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,700

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique salad cup set
Antique salad cup set

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting
Hand painting

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,000

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Ceylon victoria stamp page
Ceylon victoria stamp page

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 45,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Roses
Roses

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - 100 world wide stamps pack
100 world wide stamps pack

සාමාජිකයාකළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 600

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Ceylon 1950-1960 stamps
Ceylon 1950-1960 stamps

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old Coins
Old Coins

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old Coins
Old Coins

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting
Hand painting

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - WEMBLY ANTIQUE WATCH
WEMBLY ANTIQUE WATCH

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Brass lamps and vases
Brass lamps and vases

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 40,000

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - St. thomas wall clock u.s.a
St. thomas wall clock u.s.a

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 22,500

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Grand Father Moathe
Grand Father Moathe

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 215,000

දින 30
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - පැරණි කාසි එකතුවක්
පැරණි කාසි එකතුවක්

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 165,000

දින 31
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting
Hand painting

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Handmade cards
Handmade cards

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 37
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Portuguese Bible (166 years old)
Portuguese Bible (166 years old)

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 75,000

දින 39
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique Book set
Antique Book set

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 40
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique Book (100 Years old)
Antique Book (100 Years old)

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 40
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting
Hand painting

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!