දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Ceylon Postage Stamp
Ceylon Postage Stamp

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 250,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old srilankan coins
Old srilankan coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 75,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - 1990 Money
1990 Money

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 21,050

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Perani Pahana
Perani Pahana

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Perani Pittala
Perani Pittala

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old coins
Old coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Sri Lankan Coin Collection.
Old Sri Lankan Coin Collection.

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 110,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique Currency
Antique Currency

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 19
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Sri Lankan Coins
Old Sri Lankan Coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique ceylon coins
Antique ceylon coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Coins
Old Coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 27
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Pettagama
Pettagama

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 22,000

දින 29
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Ceylon coins
Old Ceylon coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 60,000

දින 31
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - තානිකර තබ කසි 1900-1929 (1940)
තානිකර තබ කසි 1900-1929 (1940)

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 32
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - කරත්තය
කරත්තය

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 45,000

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Pencil Sketch
Pencil Sketch

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Original Old Ceylon Money Notes
Original Old Ceylon Money Notes

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 250,000

දින 37

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!