දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique ceylon plates
Antique ceylon plates

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique ceylon kuppi lampu
Antique ceylon kuppi lampu

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique Dambadeni Pahana
Antique Dambadeni Pahana

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique ceylon Wine cup set
Antique ceylon Wine cup set

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique ceylon jewelry box
Antique ceylon jewelry box

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique ceylon plate
Antique ceylon plate

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique ceylon Tray
Antique ceylon Tray

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Perani puskola
Perani puskola

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 23,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old coins
Old coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Silver killotaya
Silver killotaya

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique vintage radio
Antique vintage radio

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 27
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Paper quilling
Paper quilling

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,600

දින 33
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Paper quilling
Paper quilling

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique wooden wardrobe. (Hurimara)
Antique wooden wardrobe. (Hurimara)

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 800,000

දින 40
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique clock
Antique clock

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 40,000

දින 41
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique photo frame
Antique photo frame

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 47
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Ceylon bank notes
Ceylon bank notes

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 49
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique milk bottle
Antique milk bottle

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 49
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old ceylon stamps
Old ceylon stamps

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,750

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!