දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Pus kola porth
Pus kola porth

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 125,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old coins
Old coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique Telephone
Antique Telephone

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - VOC coins
VOC coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old coins
Old coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Gowi upakarana
Gowi upakarana

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 16,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - පැරණි පුස්කොල පොත Puskola Potha
පැරණි පුස්කොල පොත Puskola Potha

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique Ceylon Nilame Badge
Antique Ceylon Nilame Badge

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Sri Lankan Upali Radio
Old Sri Lankan Upali Radio

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Srilanka Old Silumina News Paper 1969
Srilanka Old Silumina News Paper 1969

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 17,500

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique Gold Plated Coin with Saree Pin
Antique Gold Plated Coin with Saree Pin

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique Lighter
Antique Lighter

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Antique bottle
Old Antique bottle

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 27
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Antique Ceylon bottle
Old Antique Ceylon bottle

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,500

දින 27
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Brass Iron Box
Brass Iron Box

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,500

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Ceylon old coins
Ceylon old coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 40,000

දින 36
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Stamps
Stamps

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,500

දින 38
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old coins
Old coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300,000

දින 43
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - U.S.A. Petromex
U.S.A. Petromex

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,500

දින 44
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Antique Egypt Statue
Old Antique Egypt Statue

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,500

දින 44
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique Items
Antique Items

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200,000

දින 47
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Oil Canvas Paintings RAVANA
Oil Canvas Paintings RAVANA

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 47
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Oil Canvas Paintings
Oil Canvas Paintings

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 48
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Happy Birthday Cards
Happy Birthday Cards

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!