වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique Wooden Carving
Antique Wooden Carving

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - පැරණි කාසි
පැරණි කාසි

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique old coins
Antique old coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - කරත්තය | Cart Karattaya
කරත්තය | Cart Karattaya

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique Coins
Antique Coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique
Antique

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - KORIYAN PETTAGAMA
KORIYAN PETTAGAMA

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 16,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Coin
Old Coin

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Voc Coins
Voc Coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 99,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - coins collection
coins collection

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 42,000

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique Lamp
Antique Lamp

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - පැරණි කාසි
පැරණි කාසි

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 19
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Karaththaya
Karaththaya

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Antique Pettagama (chest)
Antique Pettagama (chest)

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300,000

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Coin
Old Coin

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,000

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old coins
Old coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old coins
Old coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 32
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - ඉතා Perani මුදල් නෝට්ටු
ඉතා Perani මුදල් නෝට්ටු

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

දින 33
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Christmas Present
Christmas Present

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - ටැංටු කරත්තය
ටැංටු කරත්තය

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500,000

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Coins
Coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 51
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - King GEORGE coins
King GEORGE coins

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 52,000

දින 52
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Coin
Old Coin

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!