වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 263 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Terra Cotta Creations
Terra Cotta Creations

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Currency - Ceylon 1950's
Currency - Ceylon 1950's

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old antique small safe
Old antique small safe

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Grundig vintage Radiogram
Grundig vintage Radiogram

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 125,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique radio
Antique radio

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Ceramic water filter vintage
Ceramic water filter vintage

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 65,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - WOODEN EMBOSSED ELEPHANT ART
WOODEN EMBOSSED ELEPHANT ART

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - African wall hangings + walking cane
African wall hangings + walking cane

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Abstract!
Abstract!

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,750

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - WHITE TUSKER ACRYLIC ON CANVAS
WHITE TUSKER ACRYLIC ON CANVAS

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 40,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old Coins and Notes - ලංකාවේ පැරණි මුදල්
Old Coins and Notes - ලංකාවේ පැරණි මුදල්

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - WATER LILIES AT DUSK ACRYLIC ON CANVAS
WATER LILIES AT DUSK ACRYLIC ON CANVAS

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 40,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - STILT FISHERMAN PAINTING
STILT FISHERMAN PAINTING

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - TWO TUSKERS (36X48 IN) ACRYLIC ON CANVAS
TWO TUSKERS (36X48 IN) ACRYLIC ON CANVAS

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 40,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique typewriter
Antique typewriter

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Love Meter
Love Meter

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 750

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Gel Candle
Gel Candle

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Peacock Flower Vase
Peacock Flower Vase

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,800

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Glass vase With Custom Design
Glass vase With Custom Design

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 750

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Designed Photo Frame
Designed Photo Frame

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 350

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Ceylon stiver coin(antiqu)
Ceylon stiver coin(antiqu)

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,800

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Ceylon Old Bank Note
Ceylon Old Bank Note

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Stamps for sale
Stamps for sale

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique candle stand from turkey
Antique candle stand from turkey

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - King coconut stamp
King coconut stamp

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - CEYLON OLD COINS FOR SALE
CEYLON OLD COINS FOR SALE

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!