දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - පැරණි පුස්කොළ වෙද පොත්
පැරණි පුස්කොළ වෙද පොත්

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 18,500

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - Old coin 1920 5th GEORGE
Old coin 1920 5th GEORGE

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 75,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - Old coin
Old coin

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 63,000

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - Old Coins
Old Coins

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 42,000

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - ඉතාමත් පැරනි බුලත් තටිටුව
ඉතාමත් පැරනි බුලත් තටිටුව

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - Bakki Karattaya Vikinimataa
Bakki Karattaya Vikinimataa

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 175,000

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - කස්තානයක්
කස්තානයක්

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 70,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - Old coin 1870
Old coin 1870

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 110,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - පැරණි මුදල් නෝටිටු
පැරණි මුදල් නෝටිටු

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - පැරණි නෝටිටු
පැරණි නෝටිටු

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - පැරැණි නෝටිටු .
පැරැණි නෝටිටු .

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - පැරණි කරත්ත
පැරණි කරත්ත

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 265,000

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - පැරනි බිත්ති ඔ⁣රලොසුවක්
පැරනි බිත්ති ඔ⁣රලොසුවක්

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 33
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - පුස්කොල පොත්
පුස්කොල පොත්

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 80,000

දින 33
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - පිත්තල බඩු කටිටලයක්
පිත්තල බඩු කටිටලයක්

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,000

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - පැරනි තබ හැලි
පැරනි තබ හැලි

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,800

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!