දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old Notes & Coins
Old Notes & Coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old Coins 1737
Old Coins 1737

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Antique dutch bell
Antique dutch bell

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coin
Old coin

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coin
Old coin

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 140,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old Coins
Old Coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Paper quelling wall decorations
Paper quelling wall decorations

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coin
Old coin

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old Coins
Old Coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Silumina paththaraya 1930
Silumina paththaraya 1930

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Paintings
Paintings

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 26
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Parana Kasi
Parana Kasi

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 36
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Antique jack window frame
Antique jack window frame

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 39
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Antique jack window sash
Antique jack window sash

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,750

දින 39
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old Coins
Old Coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 80,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!