දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins USA
Old coins USA

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

පැය 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins USA
Old coins USA

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 800

පැය 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 800

පැය 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 800

පැය 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old Notes
Old Notes

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,600

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old Money Notes
Old Money Notes

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 375

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 22,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - One Cent Coin
One Cent Coin

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 80,000

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - ships structures (MODEL - TITANIC )
ships structures (MODEL - TITANIC )

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 40,000

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Antic
Antic

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - VOC coin 1748
VOC coin 1748

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 90,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coin 1870
Old coin 1870

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 98,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 40,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Ceylon Old Notes
Ceylon Old Notes

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,000

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - පැරැණි නෝට්ටු ( UNC pair )
පැරැණි නෝට්ටු ( UNC pair )

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,200

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Perani Oralosu
Perani Oralosu

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,000

දින 19
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Antic Mug
Antic Mug

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old Notes
Old Notes

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Antic Plate
Antic Plate

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old Notes
Old Notes

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 225

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old Notes
Old Notes

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old Notes
Old Notes

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,200

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Used Portugal Stamps
Used Portugal Stamps

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Painting
Painting

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - VOC Coins
VOC Coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!