දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - ඉස්සර කළේ සල්ලි
ඉස්සර කළේ සල්ලි

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - රිදි කාසි
රිදි කාසි

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - ඉස්සර කළේ සල්ලි
ඉස්සර කළේ සල්ලි

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 17,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - ඉස්සර කළේ සල්ලි
ඉස්සර කළේ සල්ලි

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - VOC Coins
VOC Coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 34,500

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Oil painting
Oil painting

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Cross Stitch - Stick Fishing
Cross Stitch - Stick Fishing

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 75,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Cross Stitch - Sunset Elephants
Cross Stitch - Sunset Elephants

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 70,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - පරණපල් පිගන්
පරණපල් පිගන්

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Half farthing 1844 great Britain
Half farthing 1844 great Britain

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Hand made greeting card
Hand made greeting card

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Antique item
Antique item

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Wood craft
Wood craft

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Painting
Painting

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Handcraft Stickfishing Portrait
Handcraft Stickfishing Portrait

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 75,000

දින 38
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Wood Elephant
Wood Elephant

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 43
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Wooden Craft
Wooden Craft

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200,000

දින 45
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Nature - Colour Line Drawing
Nature - Colour Line Drawing

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,500

දින 47
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Painting
Painting

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 47
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - wood biutiful products
wood biutiful products

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!