දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Flower Design Art
Flower Design Art

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old Coins
Old Coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Elephant Canvas Board Art
Elephant Canvas Board Art

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,500

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - ඇන්ටික් පිත්තල කලයක්
ඇන්ටික් පිත්තල කලයක්

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Antiques Bara karaththa
Antiques Bara karaththa

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Od coins
Od coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Paintings
Paintings

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Dutch bell
Dutch bell

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old coins
Old coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - සත 10,සත 5 (king george symbol )
සත 10,සත 5 (king george symbol )

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50

දින 29
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Ganesh
Ganesh

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 36
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Paintings
Paintings

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

දින 44
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Voc kasi
Voc kasi

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 13,500

දින 46
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Old England made plates
Old England made plates

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 54
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Antique Clock
Antique Clock

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 24,000

දින 55
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - ඊජිප්තු චිත්‍ර දෙකක්
ඊජිප්තු චිත්‍ර දෙකක්

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 18,000

දින 55
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Antique watch
Antique watch

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 55
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - King George sents 10
King George sents 10

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!