දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Mural art
Mural art

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique brass things
Antique brass things

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,500

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Taming Wild Elephants Oil Painting
Taming Wild Elephants Oil Painting

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 85,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Wooden Pen Holder with Sand Timer
Wooden Pen Holder with Sand Timer

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 350

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique electronics
Antique electronics

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old Stamps
Old Stamps

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 29,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Ceylon king notes 1941 ,1942
Ceylon king notes 1941 ,1942

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Ceylon 1949 king 50 cent rare
Ceylon 1949 king 50 cent rare

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - ceylon Portuguese 2 tanga 5.5 gr coin
ceylon Portuguese 2 tanga 5.5 gr coin

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique brass things
Antique brass things

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old coin
Old coin

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Queen 1954 ceylon 5 rupee low serial
Queen 1954 ceylon 5 rupee low serial

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old coins
Old coins

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 400

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Eifel tower in crystal globe
Eifel tower in crystal globe

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 19
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Elephant pencil sketch
Elephant pencil sketch

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique glass losinger bottles
Antique glass losinger bottles

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Two Old Ceylon coins
Two Old Ceylon coins

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Ceylon Banknote Five Cents
Ceylon Banknote Five Cents

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150,000

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - CEYLON 100 RUPEES
CEYLON 100 RUPEES

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 26
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Bulb Ornament
Bulb Ornament

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 600

දින 32
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique seiko garuda watch
Antique seiko garuda watch

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Big Ben Statue
Big Ben Statue

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 600

දින 36
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique copper tray
Antique copper tray

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 65,000

දින 36
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Good coin voc old
Good coin voc old

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 37
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Attraction antique item
Attraction antique item

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!