දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Ceylon Old Notes
Ceylon Old Notes

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - ANTIQUE 1 KG
ANTIQUE 1 KG

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,100

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique Brass Collection
Antique Brass Collection

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old Coins.. 1945 Year
Old Coins.. 1945 Year

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 63,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Portrait Of Snoop Dogg
Portrait Of Snoop Dogg

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Sri Lankan Old Coins
Sri Lankan Old Coins

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 49,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old Coins
Old Coins

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique Tharadiya
Antique Tharadiya

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,250

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique Wall clock
Antique Wall clock

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 32,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Perani Pittala Coins
Perani Pittala Coins

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,600

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Perani Pittala Ekatuwak
Perani Pittala Ekatuwak

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 36,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique Old Coin
Antique Old Coin

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - VOC Coin 1735
VOC Coin 1735

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Greeting Cards
Greeting Cards

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 400

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old Coin
Old Coin

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Valampuri
Valampuri

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 16,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique Gramophone
Antique Gramophone

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique Lamp
Antique Lamp

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Jayasooriya Art work
Jayasooriya Art work

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Brass Telephone
Brass Telephone

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 14,500

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - 17 th century ceramic hand paint work original
17 th century ceramic hand paint work original

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 47,500

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique Copper Boiler 9KG
Antique Copper Boiler 9KG

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old coin
Old coin

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique " Kendiya".
Antique " Kendiya".

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique Uae Belense
Antique Uae Belense

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!