දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Wall Art
Wall Art

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - කලා නිර්මාණ
කලා නිර්මාණ

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old antique item
Old antique item

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Parani Nottu
Parani Nottu

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 350

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique brass "nambiliya"
Antique brass "nambiliya"

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Ceylon Old Coins
Ceylon Old Coins

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old Coins
Old Coins

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old England dish
Old England dish

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Valampuri
Valampuri

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 16,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - ANTIQUE BRASS COLLECTION
ANTIQUE BRASS COLLECTION

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 14,000

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Ceylon old coins collection
Ceylon old coins collection

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - 1952 valentines post card
1952 valentines post card

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique Lock
Antique Lock

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - VOC කාසි
VOC කාසි

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Ceylon 1939 Ten Rupee , Five Notes
Ceylon 1939 Ten Rupee , Five Notes

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 99,500

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Coins
Coins

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique Plates
Antique Plates

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 26
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Grandfather Clock - teak
Grandfather Clock - teak

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 59,500

දින 30
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Inscriptions of Ceylon Vol 1 Book
Inscriptions of Ceylon Vol 1 Book

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300,000

දින 32
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique items
Antique items

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - 1862 Seated Liberty Silver Doller
1862 Seated Liberty Silver Doller

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 40,000

දින 37
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Old Coin
Old Coin

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 38
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Sri Lanka Banknotes
Sri Lanka Banknotes

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 22,000

දින 42
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - More than 200 years brass lamp sale
More than 200 years brass lamp sale

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 42
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - 2 Cent Coins
2 Cent Coins

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 45,000

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!