දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Mural work
Mural work

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique plates
Antique plates

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,600

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Valve Antique radio with fm
Valve Antique radio with fm

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique radio 1963
Antique radio 1963

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Kandyan period "pan kendiya"
Kandyan period "pan kendiya"

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Wall hangers
Wall hangers

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Beautiful small wall hangers
Beautiful small wall hangers

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Beautiful wall hangers
Beautiful wall hangers

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Ceylon 1952 Queen 100 rupee note
Ceylon 1952 Queen 100 rupee note

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Ceylon old coins
Ceylon old coins

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,750

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Antique bell telephone
Antique bell telephone

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Ekathu kirimata watina de
Ekathu kirimata watina de

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Valampuri
Valampuri

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 16,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Newspaper Art
Newspaper Art

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 250

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - A4 Abstract Art
A4 Abstract Art

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Owl Dream catchers
Owl Dream catchers

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Hand Made Greeting Cards
Hand Made Greeting Cards

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Oil Painting
Oil Painting

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Acrylic Painting
Acrylic Painting

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Peoples Banks 50 th anniversary coin
Peoples Banks 50 th anniversary coin

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 32,000

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Ceylon old notes
Ceylon old notes

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Killotaya 150 years old
Killotaya 150 years old

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 17,500

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Maori Pen Arts
Maori Pen Arts

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Ceylon old bank notes
Ceylon old bank notes

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-නුවර - Commemorative Coins For sale
Commemorative Coins For sale

නුවර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!