දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Iphone 6s display
Iphone 6s display

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Apple 7 plus Headset
Apple 7 plus Headset

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - I phone power bank
I phone power bank

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Bluetooth handfree
Bluetooth handfree

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - J1 Ace / J2 2016 Battery
J1 Ace / J2 2016 Battery

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Nokia battery
Nokia battery

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Bluetooth handsfree
Bluetooth handsfree

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - SANDISK CLASS 10
SANDISK CLASS 10

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 470

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Power bank
Power bank

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Samsung s3 parts
Samsung s3 parts

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Gt-i9505
Gt-i9505

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Smart watch
Smart watch

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Wireless chargers for every mobiles
Wireless chargers for every mobiles

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - MI power bank 10400mah
MI power bank 10400mah

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,600

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - 2000Mah Power Bank
2000Mah Power Bank

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 12
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Huawei original data cable
Huawei original data cable

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Samsung fast charger
Samsung fast charger

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 14
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Smart Watch
Smart Watch

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,300

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Abingo earphone
Abingo earphone

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,600

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - s4 display
s4 display

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,500

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Apple i7s airpod
Apple i7s airpod

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,750

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Apple watch series 2 Nike +
Apple watch series 2 Nike +

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 37,000

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Orginal apple charging dock
Orginal apple charging dock

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - galaxy s5 for parts
galaxy s5 for parts

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Apple Headset
Apple Headset

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!