වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 35,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 335,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Three Wheeler
Bajaj 2 Stork Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Three wheeler
Bajaj 2 Stork Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 415,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 132,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 40,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stork Threewheeler
Bajaj 2 Stork Threewheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 128,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 335,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Threewheeler Bajaj
Threewheeler Bajaj

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 238,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 107,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 585,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 stroke Three wheeler
Bajaj 4 stroke Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Tvs King 2011 Three Wheeler
Tvs King 2011 Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 400,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 stroke three wheeler
Bajaj 2 stroke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 405,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 45
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 613,000

දින 46
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 47
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three wheel
Bajaj 4 Stroke Three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 569,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!