දැන්විම් 69 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - JAPAN ALTO පහසු ලීසිං දිනකින්
JAPAN ALTO පහසු ලීසිං දිනකින්

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,094

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Rent a car - Honda Vezel
Rent a car - Honda Vezel

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - SUZUKI Wagon r FZ පහසු ලීසිං
SUZUKI Wagon r FZ පහසු ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,094

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - WAGON R FX අඩුම මූලික ගෙවීමට ලීසිං
WAGON R FX අඩුම මූලික ගෙවීමට ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,094

දින 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - වසර 7කට විශේෂ ණය පහසුකම් Daihatsu Mira
වසර 7කට විශේෂ ණය පහසුකම් Daihatsu Mira

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Honda Civic Ex 2018 අවම මූලික ගෙවීමට
Honda Civic Ex 2018 අවම මූලික ගෙවීමට

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,725,000

දින 2
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - SUZUKI Wagon r FX පහසු ලීසිං දිනකින්
SUZUKI Wagon r FX පහසු ලීසිං දිනකින්

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,660

දින 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - SUZUKI WAGON FAST ISLAMIC FINANCE
SUZUKI WAGON FAST ISLAMIC FINANCE

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,664

දින 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න Nissan leaf
වසර 7ක් ගෙවන්න ගන්න Nissan leaf

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 4
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - TOYOTA CHR 2018 SPEED LOANS
TOYOTA CHR 2018 SPEED LOANS

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,664

දින 4
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - TOYOTA VITZ අඩුම මූලික ගෙවීමට දිනකින්
TOYOTA VITZ අඩුම මූලික ගෙවීමට දිනකින්

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,664

දින 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ඔබට වසර 7කට උපරිම ණයක් Toyota Aqua
ඔබට වසර 7කට උපරිම ණයක් Toyota Aqua

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,439

දින 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Toyota Prius එකට ලක්ශ 40 ක් දක්වා ලීසිං
Toyota Prius එකට ලක්ශ 40 ක් දක්වා ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,952

දින 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - SUZUKI JAPAN ALTO පහසු ලීසිං
SUZUKI JAPAN ALTO පහසු ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,670

දින 5
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Toyota Prius Hybrid Wedding
Toyota Prius Hybrid Wedding

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 6
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - වසර 7ක ණයක් අවම මුලික මුදලකට Wagonr FX
වසර 7ක ණයක් අවම මුලික මුදලකට Wagonr FX

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 7
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - වසර 7ක ණයක් අවම මුලික මුදලකට Wagon R FX
වසර 7ක ණයක් අවම මුලික මුදලකට Wagon R FX

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 7
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - SUZUKI SPACIA අඩුම වාරිකයට දිනකින් ලීසිං
SUZUKI SPACIA අඩුම වාරිකයට දිනකින් ලීසිං

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,664

දින 8
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - වසර 7කට ගෙවන්න ණය පහසුකම් Wagonr FX
වසර 7කට ගෙවන්න ණය පහසුකම් Wagonr FX

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 200,000

දින 9
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Daihatsu Mira Eis සඳහා උපරිම ලීසිං අපෙන්
Daihatsu Mira Eis සඳහා උපරිම ලීසිං අපෙන්

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,543

දින 10
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - වසර 7ක් ගෙවන්න ණය පහසුකම් Wagonr FX
වසර 7ක් ගෙවන්න ණය පහසුකම් Wagonr FX

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 295,000

දින 10
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Nissan Caravan - Van for Hire
Nissan Caravan - Van for Hire

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 30

දින 11
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Wedding Hires & Normal with driver
Wedding Hires & Normal with driver

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

දින 14
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - WAGON R අඩුම මාසික වාරිකයට
WAGON R අඩුම මාසික වාරිකයට

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,099

දින 15
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Luxury Mini Coach For Hire
Luxury Mini Coach For Hire

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!