මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගෙවතු උපාංග නුවරඑළිය නගරය තුළ විකිණීමට ඇත

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි