වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Violin Collection in all sizes
Violin Collection in all sizes

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 69,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique sugar pot
Antique sugar pot

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,250

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Miniature antique milk pot
Miniature antique milk pot

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,250

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Seth Thomas clock
Antique Seth Thomas clock

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 29,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique picture frame
Antique picture frame

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Portrait, Sketch, Pencil drawing
Portrait, Sketch, Pencil drawing

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Grand father clock
Grand father clock

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 95,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Takara Tomy Die Cast Metal Black Panther
Takara Tomy Die Cast Metal Black Panther

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,200

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Pencil arts
Pencil arts

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 27
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique picture
Antique picture

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique table clock for sale
Antique table clock for sale

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 17,000

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique meat grinder
Antique meat grinder

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Coin holder
Coin holder

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,200

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique table lamp
Antique table lamp

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique candle holder
Antique candle holder

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,200

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Crystal Sugar Bowl
Antique Crystal Sugar Bowl

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,000

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Italian coffee maker
Antique Italian coffee maker

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Table Lamp
Antique Table Lamp

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,000

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Coffee Machine
Antique Coffee Machine

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Currency - Ceylon 1951 Ten Rupee notes
Currency - Ceylon 1951 Ten Rupee notes

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 80,000

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Currency - Ceylon 1954 Fifty Rupees note
Currency - Ceylon 1954 Fifty Rupees note

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 80,000

දින 38
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Felt wall decor
Felt wall decor

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 450

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!