දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - WOODEN ELEPHANTS
WOODEN ELEPHANTS

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique ornament
Antique ornament

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique platter.
Antique platter.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 18,500

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Romer watch.
Antique Romer watch.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Mirror.
Antique Mirror.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique bangle.
Antique bangle.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique records.
Antique records.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 400

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - LORD GANESHA STATUE
LORD GANESHA STATUE

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,500

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique ceramic bulleya.
Antique ceramic bulleya.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique candle holder.
Antique candle holder.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,500

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique plate
Antique plate

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 19
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique two Cavins.
Antique two Cavins.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 19
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Marvin Watch
Antique Marvin Watch

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique marble ball
Antique marble ball

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique marble Ashtray
Antique marble Ashtray

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - 1898 Russian note
1898 Russian note

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,250

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique radio
Antique radio

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique radio
Antique radio

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,500

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique bangle.
Antique bangle.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique plate.
Antique plate.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique kettle.
Antique kettle.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique plate.
Antique plate.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Valampuri.
Valampuri.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 40,000

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique bulliya
Antique bulliya

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 17,500

දින 29
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Piththala pahana
Piththala pahana

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 55,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!