දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique brass ornament
Antique brass ornament

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique copper pocket watch case.
Antique copper pocket watch case.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Knife Set
Antique Knife Set

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique wall clock
Antique wall clock

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 60,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Scale
Antique Scale

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,500

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique fruit basket.
Antique fruit basket.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,750

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - New Arcylic Painting
New Arcylic Painting

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - New Acrylic Painting (Texture)
New Acrylic Painting (Texture)

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 26,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - New Acrylic Painting (Texture)
New Acrylic Painting (Texture)

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 16,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Acrylic painting
Acrylic painting

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 24,500

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Old Paper Money notes
Antique Old Paper Money notes

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique cart.
Antique cart.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 11,000

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Acrylic Texture Painting
Acrylic Texture Painting

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Acrylic Abstract Painting (Texture)
Acrylic Abstract Painting (Texture)

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique kirigaruda Buddha statue.
Antique kirigaruda Buddha statue.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 67,500

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - The foreign notes
The foreign notes

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 125

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Acrylic Paintings (Texture)
Acrylic Paintings (Texture)

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 31
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique item
Antique item

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 32
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique fruit basket.
Antique fruit basket.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 32
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique cup.
Antique cup.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,250

දින 32
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique torch.
Antique torch.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,750

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique sekkuwa.
Antique sekkuwa.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique pankendeya.
Antique pankendeya.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 37
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique ebony elephants
Antique ebony elephants

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 37
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Kothavillapuwa.
Antique Kothavillapuwa.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,500

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!