දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique photo
Antique photo

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Gramophone
Gramophone

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Large size Paintings
Large size Paintings

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique trank box.
Antique trank box.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique brass picture.
Antique brass picture.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,500

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old Item
Old Item

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - RCA stereo console cabinet Record player
RCA stereo console cabinet Record player

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 149,000

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Hand Painted serving Bowl
Antique Hand Painted serving Bowl

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 29
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Aircrft parts
Antique Aircrft parts

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 30
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Brass lamp
Brass lamp

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Rare Shisha
Antique Rare Shisha

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 11,000

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Radio
Antique Radio

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 9,000

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Natural quartz.
Natural quartz.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 9,500

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Iorn
Antique Iorn

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,250

දින 36
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Telefunken antique radio
Telefunken antique radio

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 37
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - National LP record player
National LP record player

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 37
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Vintage kerosene bottle
Vintage kerosene bottle

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 38
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Original old oil hand painting
Original old oil hand painting

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 45,000

දින 42
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Original old oil hand painting
Original old oil hand painting

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 42
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Original Famous Canvas Hand Painting
Original Famous Canvas Hand Painting

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 42
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Elegant silver tray
Elegant silver tray

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 400,000

දින 48
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old Gem Box
Old Gem Box

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 120,000

දින 49
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Lamp
Antique Lamp

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 90,000

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!