දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - කරත්ත (Karaththa)
කරත්ත (Karaththa)

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 90,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Traditional brass oil lamp
Traditional brass oil lamp

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 32,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Stone Wangediya
Stone Wangediya

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,990

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old Documents
Old Documents

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old Slides
Old Slides

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old Postcards
Old Postcards

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old Wrist Watch Collection
Old Wrist Watch Collection

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 55,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Wall Art Painting
Wall Art Painting

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Hand made greeting cards
Hand made greeting cards

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Valampuri dhanalakshmi
Valampuri dhanalakshmi

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 300,000

දින 29
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique bull carts
Antique bull carts

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150,000

දින 37
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Pine flower / pynus mal/ woodern
Pine flower / pynus mal/ woodern

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20

දින 40
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - COLLECTORS ITEM MINIATURE BENTLEY
COLLECTORS ITEM MINIATURE BENTLEY

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 43

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!