දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - 12 inch Height Arabian Brass Tea Pot
12 inch Height Arabian Brass Tea Pot

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old Antique Vases -Two
Old Antique Vases -Two

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 60,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Record Player| Radio| Mp3 Player
Antique Record Player| Radio| Mp3 Player

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 32,900

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Gal wangediya
Antique Gal wangediya

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Brass Tea Pot Very Old
Antique Brass Tea Pot Very Old

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - 150 years old Antique Pot with Handle
150 years old Antique Pot with Handle

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Brass 🐦 Birds/Fish 🐠 Item
Antique Brass 🐦 Birds/Fish 🐠 Item

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - 7" Height Antique Brass Patikkam
7" Height Antique Brass Patikkam

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Pithala Bulath Brass Item
Antique Pithala Bulath Brass Item

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - MARVEL THOR STORMBREAKER KEY CHAIN
MARVEL THOR STORMBREAKER KEY CHAIN

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 800

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique brass item
Antique brass item

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique brass Tricycle Cart
Antique brass Tricycle Cart

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - 9" Height Antique Brass Vases
9" Height Antique Brass Vases

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Ornaments Gift Item
Ornaments Gift Item

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Ceylon Old Note
Ceylon Old Note

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - C-598 Antique Multi Record Player
C-598 Antique Multi Record Player

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 69,900

දින 41
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - GRANDFATHER CLOCK
GRANDFATHER CLOCK

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 23,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!