වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Vintage Mantle clock
Vintage Mantle clock

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

පැය 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Hand Painted Wall Frame (The Rainbow Animal)
Hand Painted Wall Frame (The Rainbow Animal)

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,890

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Hand Painted Wall Frame (The Sketched Mammoth Family)
Hand Painted Wall Frame (The Sketched Mammoth Family)

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,890

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Hand Painted Wall Frame (The Night Pair)
Hand Painted Wall Frame (The Night Pair)

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,890

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Hand Painted Wall Frame (The Alone Tree)
Hand Painted Wall Frame (The Alone Tree)

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,890

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - LED Voice Control Wooden Clock (DC-5V)
LED Voice Control Wooden Clock (DC-5V)

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,100

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Table Deco
Table Deco

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,100

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Peacock Statues
Peacock Statues

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,150

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - CN Tower Statues
CN Tower Statues

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 950

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Oil Lamp
Oil Lamp

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 45,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Hand crafted military miniatures
Hand crafted military miniatures

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Kaluwar. Bibel. Book
Kaluwar. Bibel. Book

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 250,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Grand father clock
Grand father clock

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 195,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Wall Clock
Wall Clock

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Wall Clock
Wall Clock

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 38,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Grand father clock
Grand father clock

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 169,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - England clock
England clock

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 48,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - German clock
German clock

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 19,500

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old Ceylon coin 1815
Old Ceylon coin 1815

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Pus kola poth
Pus kola poth

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150,000

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Statue
Antique Statue

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 65,000

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Rare Vintage Antique Tapestries
Rare Vintage Antique Tapestries

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200,000

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - 1780 voc
1780 voc

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Coins year 1940 to 1950 sale
Coins year 1940 to 1950 sale

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Currency - Ceylon 1950's
Currency - Ceylon 1950's

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!