වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique bell
Antique bell

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 29,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Wall Clock
Wall Clock

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 37,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Brass Pot
Brass Pot

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique copper bed foot warmer
Antique copper bed foot warmer

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 9,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - CN Tower Statues
CN Tower Statues

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 950

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old foriegn notes
Old foriegn notes

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Grand Father Clock
Grand Father Clock

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 30
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Twist & Pop Card – Special Gifts
Twist & Pop Card – Special Gifts

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 31
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Satchues
Satchues

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Modelling LOGOS
Modelling LOGOS

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20

දින 36
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Gramophone
Gramophone

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 27,000

දින 38
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Radiogram
Antique Radiogram

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 155,000

දින 43
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Radio
Antique Radio

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 45
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique filter
Antique filter

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 46
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Gramophone records cover
Gramophone records cover

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100

දින 48
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique cassette radio
Antique cassette radio

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,750

දින 49
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique typewriter
Antique typewriter

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 49
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique camara
Antique camara

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 49
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Turkey carpet (wall decoration)
Turkey carpet (wall decoration)

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 16,500

දින 51
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Gramophone Needle box
Gramophone Needle box

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,200

දින 55
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Radio
Antique Radio

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 65,000

දින 56
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique typewriter
Antique typewriter

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 57
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Gramophone
Antique Gramophone

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 185,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!