දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Telephone
Antique Telephone

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Rose Wooden Box
Antique Rose Wooden Box

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 65,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique telephone
Antique telephone

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Brass antique
Brass antique

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 16,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique gramophone with brass table
Antique gramophone with brass table

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 38,500

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Gramophone
Gramophone

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique tube radio
Antique tube radio

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 55,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Wall arts for hotel decorations
Wall arts for hotel decorations

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Brass Oil Lamp
Brass Oil Lamp

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 42,500

දින 17
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique English typewriter
Antique English typewriter

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 16,500

දින 18
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - SL coins
SL coins

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 40,000

දින 20
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Handmade art painting
Handmade art painting

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Birthday Gifts 2
Birthday Gifts 2

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 450

දින 29
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Birthday Gifts
Birthday Gifts

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 590

දින 29
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique kerosene lamp
Antique kerosene lamp

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 9,500

දින 31
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Gramophone
Gramophone

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 45,000

දින 31
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - TINY GUITAR
TINY GUITAR

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 34
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Pokemon rare cards.
Pokemon rare cards.

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 37
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique wangedi
Antique wangedi

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,200

දින 40
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Piththala ( brass ) Vas
Antique Piththala ( brass ) Vas

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 42
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique paintings
Antique paintings

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 400,000

දින 42

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!