වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 453 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - LED Projectors 200'' Large Classes
LED Projectors 200'' Large Classes

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - LED Multimedia Projectors Schools
LED Multimedia Projectors Schools

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HTP™ LED Projectors for Daytime use
HTP™ LED Projectors for Daytime use

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HTP™ FullHd LED Projector JAPAN Tech
HTP™ FullHd LED Projector JAPAN Tech

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - LG DVD PLAYER
LG DVD PLAYER

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,990

පැය 2
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Live Video Streaming Youtube/ Face book
Live Video Streaming Youtube/ Face book

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 95,000

පැය 2
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Real 3D HomeCinema Projectors
Real 3D HomeCinema Projectors

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 76,500

පැය 2
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - 3000 Lumen Projector LED HomeCinema -TV
3000 Lumen Projector LED HomeCinema -TV

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

පැය 3
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HTP™ LED Multimedia Projectors Branded
HTP™ LED Multimedia Projectors Branded

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

පැය 4
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - FULL HD LED PROJECTOR 1080P
FULL HD LED PROJECTOR 1080P

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

පැය 4
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Daylight Office Class Projector
Daylight Office Class Projector

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 30,000

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Business Integrated Projector
Business Integrated Projector

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 30,000

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Projector Screens - REDLEAF
Projector Screens - REDLEAF

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,500

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - PANASONIC 4K BLURAY PLAYER BDT380
PANASONIC 4K BLURAY PLAYER BDT380

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 24,900

පැය 5
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HDMI 4K Cables
HDMI 4K Cables

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,000

පැය 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - 4K DVD PLAYER BRANDNEW
4K DVD PLAYER BRANDNEW

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,500

පැය 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Benq MS527
Benq MS527

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,000

පැය 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - HYBRID LASER MULTIMEDIA PROJECTOR
HYBRID LASER MULTIMEDIA PROJECTOR

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 26,500

පැය 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Eurostar 6 feet disk
Eurostar 6 feet disk

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 15,000

දින 1
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - TV Pattern Generator
TV Pattern Generator

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 16,000

දින 1
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - SETALITE BOX
SETALITE BOX

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,500

දින 1
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Satellite C band 6 feet with LNB
Satellite C band 6 feet with LNB

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 12,000

දින 1
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Samsung 3D Active Glasses
Samsung 3D Active Glasses

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,500

දින 1
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - hd portable projector
hd portable projector

කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 7,000

දින 1
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Osram Branded LED Projectors Outdoor
Osram Branded LED Projectors Outdoor

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

දින 1
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Projectors LED Brand New 3000Lumens
Projectors LED Brand New 3000Lumens

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

දින 1
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කොළඹ - Projector Panasonic Japan
Projector Panasonic Japan

සාමාජිකයාකොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,900

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!