වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler QO
Three Wheeler QO

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Tvs king
Tvs king

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 483,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Tvs king three Wheeler
Tvs king three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj RE - Three wheel
Bajaj RE - Three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 700,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 415,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 345,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 490,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - AAS 4stroke three wheeler
AAS 4stroke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 270,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 475,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 335,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three Wheeler
Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 740,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 240,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - TVS Three Wheeler
TVS Three Wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Bajaj 2 Stroke three wheel
Bajaj 2 Stroke three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - 2 stroke three wheeler
2 stroke three wheeler

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-ගම්පහ - Three wheel
Three wheel

ගම්පහ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!