දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - SanDisk 16GB
SanDisk 16GB

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 950

පැය 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 6 display
Iphone 6 display

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,500

පැය 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 5s display
Iphone 5s display

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,800

පැය 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung S5 MotherBoard
Samsung S5 MotherBoard

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Headset / Earphone
Headset / Earphone

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,250

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Bluetooth speaker
Bluetooth speaker

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - S5 board
S5 board

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Gear vr oculus with controller
Gear vr oculus with controller

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 11,000

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 6 display(org)
Iphone 6 display(org)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,000

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Original San Disk 16 Gb Memory Card
Original San Disk 16 Gb Memory Card

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung Duos 3
Samsung Duos 3

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Remax RM-502 Crazy Robot in-ear Earphone
Remax RM-502 Crazy Robot in-ear Earphone

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - REMAX S2 Magnet Wireless Sport Headset
REMAX S2 Magnet Wireless Sport Headset

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,200

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - iPhone 7 Display
iPhone 7 Display

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,200

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Dbrand oneplus 5T camo original skin
Dbrand oneplus 5T camo original skin

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Hik Vision Micro Chip
Hik Vision Micro Chip

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,800

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - HD vr box
HD vr box

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - for parts....7 plus
for parts....7 plus

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 21,000

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - iphone 7 128GB
iphone 7 128GB

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 21,000

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - AKG Earphones
AKG Earphones

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 900

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Note 5 32gb
Note 5 32gb

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 25,000

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung 128GB micro SD card.
Samsung 128GB micro SD card.

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,500

දින 24
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple airpods
Apple airpods

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 30,000

දින 25
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Remax S2 Magnet Wireless Headset
Remax S2 Magnet Wireless Headset

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,300

දින 25
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Sandisk 32GB MicsoSD Card
Sandisk 32GB MicsoSD Card

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,600

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!