දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Power bank
Power bank

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Spigen Tough Armour
Spigen Tough Armour

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Airpods
Airpods

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 22,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 5s Display
Iphone 5s Display

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,900

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung Note 2 Battery
Samsung Note 2 Battery

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 750

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - OTG Cable
OTG Cable

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 400

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Scan Disk Micro SD Cards\]
Scan Disk Micro SD Cards\]

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Google Home Mini
Google Home Mini

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 11,500

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - tempered glass
tempered glass

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - tempered glass
tempered glass

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 6s display
6s display

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Bluetooth Headset
Bluetooth Headset

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 900

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - gaming control
gaming control

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 12
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - apple i phone 5s
apple i phone 5s

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 19,000

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - I phone 6 temped glass
I phone 6 temped glass

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 19
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 6/ 6s back cover red sticker
Iphone 6/ 6s back cover red sticker

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 700

දින 19
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Sony Power Banks
Sony Power Banks

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,600

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - J7 LCD Original
J7 LCD Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,000

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple AirPods
Apple AirPods

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 26,500

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 5s Motherboard
5s Motherboard

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,000

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Earphones stereo Hi-Fi
Earphones stereo Hi-Fi

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 200

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Memory Cards Micro SD
Memory Cards Micro SD

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,300

දින 32
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - VR BOX WITH BLUETOOTH CONTROLLER
VR BOX WITH BLUETOOTH CONTROLLER

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 33
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Vr box with remote controller
Vr box with remote controller

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 33
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Wireless music earphone
Wireless music earphone

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,500

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!