දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 7 Headset
Iphone 7 Headset

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - power adapter 12V1A
power adapter 12V1A

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 3-in-1 Lens Kit For Mobile Cam
3-in-1 Lens Kit For Mobile Cam

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 599

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - S3 board
S3 board

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - IPhone 6 LCD Original
IPhone 6 LCD Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,000

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone Battery (6s+) (7)
Iphone Battery (6s+) (7)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

දින 12
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Smart Watch
Smart Watch

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 6S Battery
Iphone 6S Battery

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - I Phone 5
I Phone 5

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - I Phone 7 9d Tempered & Back Cover
I Phone 7 9d Tempered & Back Cover

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - water proof phone cover
water proof phone cover

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 300

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung Galaxy Note 9 Case USAMS
Samsung Galaxy Note 9 Case USAMS

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Battery
Battery

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 850

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Memory cards 32gb
Memory cards 32gb

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 19
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Dual Microphone with Collar Clips
Dual Microphone with Collar Clips

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - J7 Backcover
J7 Backcover

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 350

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 5D Tempered Glass
5D Tempered Glass

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 250

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple Phone for parts
Apple Phone for parts

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 13,000

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Type C mobile charger
Type C mobile charger

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 700

දින 24
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - iPhone charging adapter
iPhone charging adapter

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 24
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 6s display
6s display

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

දින 25
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Note 3 Box.
Note 3 Box.

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 25
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung S3 4G bord
Samsung S3 4G bord

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 27
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - wireless earbud (airpods)
wireless earbud (airpods)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 30
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Nokia charger
Nokia charger

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 250

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!