දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - 12000 BTU LG AIR CONDITIONER
12000 BTU LG AIR CONDITIONER

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Used Fan
Used Fan

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,500

පැය 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Portable Air conditioner
Portable Air conditioner

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Portable Air conditioner
Portable Air conditioner

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 20,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Honeywell Btu 14000 Portable A/C
Honeywell Btu 14000 Portable A/C

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 40,000

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - TCL BTU 12000 Portable A/C
TCL BTU 12000 Portable A/C

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Brand New CLA Air Conditioner
Brand New CLA Air Conditioner

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Air Conditioner
Air Conditioner

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 85,000

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Air Conditions - Portable
Air Conditions - Portable

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 20,500

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Exhaust fan
Exhaust fan

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 7,000

දින 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - 12000btu SISIL Air Condition
12000btu SISIL Air Condition

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,000

දින 12
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - 12000 BTU LG AIR CONDITIONER
12000 BTU LG AIR CONDITIONER

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Used Air conditions & Electrical wiring lot
Used Air conditions & Electrical wiring lot

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 100,000

දින 14
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Air Condition(AC)
Air Condition(AC)

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 37,000

දින 16
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Abans Ceiling Fan
Abans Ceiling Fan

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 7,500

දින 17
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - 12000btu SISIL Brand New Air Condition
12000btu SISIL Brand New Air Condition

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,000

දින 18
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Wansa Portable A/C
Wansa Portable A/C

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 48,000

දින 18
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - 12000btu DEME Brand New Air Condition
12000btu DEME Brand New Air Condition

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 52,900

දින 22
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Ceiling Mounted Air Condition
Ceiling Mounted Air Condition

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 199,000

දින 24
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Mobile Air Compressor
Mobile Air Compressor

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,590

දින 34
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - 9000btu CLA Brand New Air Condition
9000btu CLA Brand New Air Condition

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 52,900

දින 35
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Air Curtain
Air Curtain

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 10,000

දින 37
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Window ac 2400BTU
Window ac 2400BTU

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 19,000

දින 47
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - EuropAce Btu 9000 Portable A/C
EuropAce Btu 9000 Portable A/C

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 50
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Air Conditioning with Installation CLA
Air Conditioning with Installation CLA

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 51
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - TCL BTU 9000 Portable A/C
TCL BTU 9000 Portable A/C

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 38,000

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!