දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - EuroAir Portable Btu 9000 A/C
EuroAir Portable Btu 9000 A/C

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 26,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Portable ac
Portable ac

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 16,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Day and Night ON/OFF Switch
Day and Night ON/OFF Switch

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Symphony Air Cooler
Symphony Air Cooler

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 13,000

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Window A/C Machine
Window A/C Machine

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 22,000

දින 6
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Air condition
Air condition

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 15,000

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - MainWire
MainWire

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 8,000

දින 8
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Air Conditioner
Air Conditioner

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

දින 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Air condition
Air condition

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Haier japan 2 Air conditioners HSU-12H03
Haier japan 2 Air conditioners HSU-12H03

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 60,000

දින 15
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - 12000 btu samsung.
12000 btu samsung.

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 15
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - BTANDED CASET TIPE AIR CONDITIONER
BTANDED CASET TIPE AIR CONDITIONER

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 140,000

දින 17
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Btu 9000 A/C Machine
Btu 9000 A/C Machine

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 26,000

දින 17
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Btu 12000 A/C Machine
Btu 12000 A/C Machine

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Haier Ac
Haier Ac

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

දින 25
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Singar A\C
Singar A\C

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 50,000

දින 26
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - air cooler
air cooler

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 14,000

දින 35
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - disply freeser
disply freeser

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 70,000

දින 40
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - EuroAir Portable Btu 9000 A/C
EuroAir Portable Btu 9000 A/C

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 26,000

දින 40
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Delonghi btu9000 Portable A/C Machine
Delonghi btu9000 Portable A/C Machine

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 26,000

දින 40
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Sophiya Air Condition (24000 BTU)
Sophiya Air Condition (24000 BTU)

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 50,000

දින 41
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - PORTABLE AIR CONDITIONER
PORTABLE AIR CONDITIONER

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 23,000

දින 44

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!