දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Color photocopy machine
Color photocopy machine

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - HYBRID EMERGENCY LED BULBS
HYBRID EMERGENCY LED BULBS

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 525

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Hikvision CCTV System
Hikvision CCTV System

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,800

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Photocopy Machine
Photocopy Machine

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Gold detector
Gold detector

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - ව්දුලි තාරාදි
ව්දුලි තාරාදි

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Walkie Talkies full set
Walkie Talkies full set

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Home master security system
Home master security system

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 800

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - DUPLO
DUPLO

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV Camera
CCTV Camera

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - BACKUP LED
BACKUP LED

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV WiFi panorama bulbs
CCTV WiFi panorama bulbs

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,990

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV camera
CCTV camera

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Xerox photo copy machine
Xerox photo copy machine

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Color photocopy machine
Color photocopy machine

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Home Security DVR Video Recorder
Home Security DVR Video Recorder

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - FULL HD CCTV CAMERA SYSYTEM
FULL HD CCTV CAMERA SYSYTEM

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - 14.5v transformer
14.5v transformer

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 400

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV camera
CCTV camera

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,500

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Solar LED Lantern
Solar LED Lantern

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 475

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Photocopy machine
Photocopy machine

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 59,000

දින 50
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - DVR Rack ..3u rack. cctv.
DVR Rack ..3u rack. cctv.

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,200

දින 54
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV camera
CCTV camera

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,500

දින 56
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Clear Cover Electronic Project Box
Clear Cover Electronic Project Box

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 550

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!