දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Hair Trimmer
Hair Trimmer

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,300

පැය 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - බුදු රැස්මාලා
බුදු රැස්මාලා

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Weight Balance
Weight Balance

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - LED board
LED board

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Every ECR6000 cash machine
Every ECR6000 cash machine

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Lense cutter machine - Supor LE 300
Lense cutter machine - Supor LE 300

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - DUPLO Printing machine
DUPLO Printing machine

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - XEROX DIGITAL PRESS
XEROX DIGITAL PRESS

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 140,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Scale
Scale

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - FM Stereo Microphone
FM Stereo Microphone

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,150

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Emergency bulb LED
Emergency bulb LED

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Heat Machine
Heat Machine

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 72,500

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Photocopy machines
Photocopy machines

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - LED house bulb
LED house bulb

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Sound System for rent
Sound System for rent

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - 1.3MP CCTV 4CH Camera Systems
1.3MP CCTV 4CH Camera Systems

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - TOSHIBA COLOR PHOTOCOPY
TOSHIBA COLOR PHOTOCOPY

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - LED Power saving house bulb
LED Power saving house bulb

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50

දින 56
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Metal detector ,nails in wood
Metal detector ,nails in wood

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,250

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!