දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Cctv Camera
Cctv Camera

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV IP INTELLIGENT CAMERA
CCTV IP INTELLIGENT CAMERA

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - UHD CCTV Camera
UHD CCTV Camera

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - 2MP CCTV 4CH Camera Systems
2MP CCTV 4CH Camera Systems

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Emergency flood light 10w LED
Emergency flood light 10w LED

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Universal 10 sockets Multiplug
Universal 10 sockets Multiplug

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 560

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Battery
Battery

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 300

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Stamp maker machine
Stamp maker machine

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 52,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV CAMRA HIKVISION
CCTV CAMRA HIKVISION

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,100

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CAMERA CCTV
CAMERA CCTV

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Walkie Talkies
Walkie Talkies

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,500

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - රැස්මාලා
රැස්මාලා

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Panasonic D size Batteries
Panasonic D size Batteries

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - ELECTRONIC SCALES 15KG
ELECTRONIC SCALES 15KG

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,900

දින 43
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - TOSHIBA photo copy -Dongle (for print)
TOSHIBA photo copy -Dongle (for print)

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,950

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - බුදු රැස්මාලා
බුදු රැස්මාලා

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 57
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Weight Balance
Weight Balance

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!