දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Photocopy machine
Photocopy machine

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Epson LQ 310 Dot Matrix Printer
Epson LQ 310 Dot Matrix Printer

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Wifi Camera
Wifi Camera

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - 110v Converter Transformer
110v Converter Transformer

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,400

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Sucurity Camera
Sucurity Camera

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Photocopy Machine Toshiba E Studio 255
Photocopy Machine Toshiba E Studio 255

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Sonoff Wifi Smart Plug
Sonoff Wifi Smart Plug

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Max CCTV
Max CCTV

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV Camera
CCTV Camera

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,500

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,900

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV CAMERA. 8chnnel System
CCTV CAMERA. 8chnnel System

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 93,500

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV IP CAMERA
CCTV IP CAMERA

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV Camera
CCTV Camera

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Digital Scale
Digital Scale

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - CCTV Decoder Hikvision 1080p HD with 2TB HDD.
CCTV Decoder Hikvision 1080p HD with 2TB HDD.

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - ආරක්ෂාකාරී බල්බයකි.
ආරක්ෂාකාරී බල්බයකි.

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 690

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - LED බොඩ්
LED බොඩ්

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,400

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - LED බොඩ්
LED බොඩ්

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,100

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - බුදු රැස්මාලා
බුදු රැස්මාලා

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Panasonic Battery Charger
Panasonic Battery Charger

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - සහතික ලත් අනගි දේශීය නිෂ්පාදනයකි
සහතික ලත් අනගි දේශීය නිෂ්පාදනයකි

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Hikvision CCTV Cameras, DVR, Hard Disk & Clips/Jacks
Hikvision CCTV Cameras, DVR, Hard Disk & Clips/Jacks

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 37,500

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Digital multi meter
Digital multi meter

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,600

දින 55
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - Brand new electronic scale
Brand new electronic scale

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!