වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Sigma (28-80) Macro lens
Sigma (28-80) Macro lens

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Nikon d80 camera
Nikon d80 camera

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 36,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon camera
Canon camera

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Samsung PL-120 Camera
Samsung PL-120 Camera

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Nikon D3100
Nikon D3100

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Kodak 12MP Digital Camera
Kodak 12MP Digital Camera

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - HD 1080p
HD 1080p

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - D3300 with 18-55 lens
D3300 with 18-55 lens

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 36,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - canon lens 28-80
canon lens 28-80

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Godox TTL 560 Flash
Godox TTL 560 Flash

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Sony HXR MC 2500p
Sony HXR MC 2500p

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 117,500

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon 17 50mm f 2.8 Lens
Canon 17 50mm f 2.8 Lens

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - HXR-MC1500p Japan
HXR-MC1500p Japan

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 19
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Camera
Camera

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Nikon D3000
Nikon D3000

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 29,500

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Mini Spy Camera
Mini Spy Camera

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon 1200D DSLR camera with tow lense
Canon 1200D DSLR camera with tow lense

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Mini Spy camera
Mini Spy camera

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - EOS 60D
EOS 60D

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Button Camera
Button Camera

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,500

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Sony Camera
Sony Camera

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

දින 32
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Nikon D7100
Nikon D7100

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 88,000

දින 34
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Manfrotto Monopod
Manfrotto Monopod

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

දින 38
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Tamron lense 70mm - 300mm
Tamron lense 70mm - 300mm

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

දින 45
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - NIKON D3400 DSLR
NIKON D3400 DSLR

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!