වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Koqit mini satellite receiver
Koqit mini satellite receiver

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,200

දින 1
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Sony DVD player
Sony DVD player

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,000

දින 1
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Samsung DVD player
Samsung DVD player

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,000

දින 1
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - 3D Glasses
3D Glasses

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 350

දින 1
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - SONY DVD Player
SONY DVD Player

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 7,500

දින 2
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - PROJECTOR LAMP
PROJECTOR LAMP

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,250

දින 2
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - EPSON PROJECTOR
EPSON PROJECTOR

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 60,000

දින 2
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Projector Screen Set
Projector Screen Set

සාමාජිකයාගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,250

දින 3
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Skysat S2020
Skysat S2020

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 8,500

දින 3
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Satellite Tv
Satellite Tv

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,600

දින 4
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Innovex tv mother board
Innovex tv mother board

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,000

දින 4
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - SE500 video mixer
SE500 video mixer

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 160,000

දින 5
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - 4K V88 Smart TV Box Quad Core
4K V88 Smart TV Box Quad Core

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 7,500

දින 5
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - LED Mini Projector
LED Mini Projector

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,500

දින 5
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - TV Wall Mount TILTING
TV Wall Mount TILTING

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,500

දින 6
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - LED projector brand new
LED projector brand new

සාමාජිකයාගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

දින 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Projector X17
Projector X17

සාමාජිකයාගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

දින 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Projector best
Projector best

සාමාජිකයාගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

දින 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Projector Led New
Projector Led New

සාමාජිකයාගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

දින 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Projector 2017
Projector 2017

සාමාජිකයාගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

දින 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - FULL HD PROJECTOR
FULL HD PROJECTOR

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 52,000

දින 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - V7 satallite riciver
V7 satallite riciver

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,500

දින 8
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Network satellite tv receiver
Network satellite tv receiver

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,500

දින 8
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Portable dvd
Portable dvd

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,000

දින 8
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-ගම්පහ - Dialog per day connection
Dialog per day connection

ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!