දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class English/ Sinhala Medium
Maths Class English/ Sinhala Medium

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - GCE O/L Maths revision
GCE O/L Maths revision

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class English/ Sinhala Medium
Maths Class English/ Sinhala Medium

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class
Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Science Tuition
Science Tuition

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ඉංග්‍රීසි පන්ති
ඉංග්‍රීසි පන්ති

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L Maths & A/L Combined
O/L Maths & A/L Combined

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය සා.පෙළ

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - AL Physics (උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව)
AL Physics (උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - IQ Maths
IQ Maths

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - GCE O/L Maths revision
GCE O/L Maths revision

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Sinhala Medium Maths Class
Sinhala Medium Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
English Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - උදෑසන පාසල O/L , සිසුන් සදහා
උදෑසන පාසල O/L , සිසුන් සදහා

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 8
Cambridge O level & A accounting

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ENGLISH AND FRENCH PRIVATE TUITION
ENGLISH AND FRENCH PRIVATE TUITION

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths & Science Home Visits
Maths & Science Home Visits

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L Combined Maths
A/L Combined Maths

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ICT Class
ICT Class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Online Spoken English
Online Spoken English

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L Biology classes
A/L Biology classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L PHYSICS 2019 & 2020
A/L PHYSICS 2019 & 2020

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - CAMBRIDGE A/L MATHEMATICS
CAMBRIDGE A/L MATHEMATICS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L - A/L CLASS
O/L - A/L CLASS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Japanese Classes / Translation
Japanese Classes / Translation

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 18
English and Science Tuition

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 19
ගණිතය,සිංහල,ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!