දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class
Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - CIMA & Degrees - Individual / Group
CIMA & Degrees - Individual / Group

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - SIP Abacus Classes
SIP Abacus Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Special Need Education Guidance, Individual Teaching Tuition.
Special Need Education Guidance, Individual Teaching Tuition.

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Sinhala Language Class
Sinhala Language Class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Math for O/L
Math for O/L

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 625

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class
Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Mathematics Physics Chemistry Biology Science
Mathematics Physics Chemistry Biology Science

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Math OL
Math OL

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Home Visit Classes
Home Visit Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Agri-Science / කෘෂි විද්‍යාව (A/L)
Agri-Science / කෘෂි විද්‍යාව (A/L)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Mahabage
Maths Class Mahabage

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ව්‍යාපාර අධ්‍යනය උපකාරක පන්ති 2019
ව්‍යාපාර අධ්‍යනය උපකාරක පන්ති 2019

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
A/L Biology Class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Tuition
Maths Tuition

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L Accounting Classes
A/L Accounting Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 11
Sinhala classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Music Classes (Eastern) Grade 6-11
Music Classes (Eastern) Grade 6-11

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Sinhala/english medium o/l Maths
Sinhala/english medium o/l Maths

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ගණිතය 6 - 11 ශ්‍රේණි (සිංහල මාධ්‍ය )
ගණිතය 6 - 11 ශ්‍රේණි (සිංහල මාධ්‍ය )

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - SPOKEN ENGLISH
SPOKEN ENGLISH

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Economics (English Medium)
Economics (English Medium)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L Maths & A/L Engineering Technology,
O/L Maths & A/L Engineering Technology,

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L Science / Maths Group Classes
A/L Science / Maths Group Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Business and Accounting Studies
Business and Accounting Studies

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 13
Science Tuition Classes at Gampaha

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 13
Home visit Maths & English : Grade 1-11

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 625

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!