දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - BUSINESS STUDIES AND ACCOUNTING
BUSINESS STUDIES AND ACCOUNTING

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class
Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Spoken English
Spoken English

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths class Sinhala and English Medium
Maths class Sinhala and English Medium

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths revision class
Maths revision class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
A/L Biology- English Medium

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - BUSINESS STUDIES AND ACCOUNTING
BUSINESS STUDIES AND ACCOUNTING

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class
Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L Maths Classes
A/L Maths Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ACCOUNTS CLASS
ACCOUNTS CLASS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 900

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Tuition for Grade 6, 7 & 8 In Kandana
Tuition for Grade 6, 7 & 8 In Kandana

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Mathematics - Grade 6 11
Mathematics - Grade 6 11

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ICT classes | Home Visiting Grade 6-11
ICT classes | Home Visiting Grade 6-11

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - PHYSICS HOME VISITS
PHYSICS HOME VISITS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ජපන් භාෂාව 日本語 🇯🇵
ජපන් භාෂාව 日本語 🇯🇵

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L & A/L MATHS/PHYSICS/FURTHER MATHS
O/L & A/L MATHS/PHYSICS/FURTHER MATHS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Qualified English Trained Teacher
Qualified English Trained Teacher

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - උදෑසන පාසල O/L , සිසුන් සදහා
උදෑසන පාසල O/L , සිසුන් සදහා

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Accounting for A/L
Accounting for A/L

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - MATHS Tuition-home visit classes (O/L)
MATHS Tuition-home visit classes (O/L)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - English Class for KIDS
English Class for KIDS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,400

දින 18
Business Studies Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L - Science for Technology (SFT) 2019
A/L - Science for Technology (SFT) 2019

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 19
English Medium (International School)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 19
Tamil / Accounts English Tution

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - General English and IELTS
General English and IELTS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Advanced Level Accounting Classes
Advanced Level Accounting Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!