දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි අමතර ඉගැන්වීම

English Tuitions

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Maths class
Maths class

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - AL PHYSICS
AL PHYSICS

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - English Classes ඉoග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
English Classes ඉoග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - A/L Biology Classes
A/L Biology Classes

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - A/L English medium Commerce
A/L English medium Commerce

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - A/L Physics 2019 / 2020
A/L Physics 2019 / 2020

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 10,000

දින 30
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - French - English Elocution Classes
French - English Elocution Classes

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 31
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - English Tuition-Home Visit
English Tuition-Home Visit

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

දින 35
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - ART CLASS from NUWAN RANDIKA
ART CLASS from NUWAN RANDIKA

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 37
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Political Science/History/ Sinhala
Political Science/History/ Sinhala

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 39
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - ENGLISH LANGUAGE
ENGLISH LANGUAGE

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 42
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - ජීව විද්‍යාව-සිද්ධාන්ත/පුණරීක්ෂණ-මහනුවර
දින 45
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Statistics Classes
Statistics Classes

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 46
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Accounting AL
Accounting AL

සාමාජිකයානුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 47
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - A/L PHYSICS- REVISION 2019
A/L PHYSICS- REVISION 2019

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 12,000

දින 47
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - ENGLISH CLASS FOR YOU
ENGLISH CLASS FOR YOU

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 48
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - A/L COMBINED MATHS(Indu. or G) -KANDY
A/L COMBINED MATHS(Indu. or G) -KANDY

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,800

දින 48
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - A/L Physics : Sri Lanka / Edexcel
A/L Physics : Sri Lanka / Edexcel

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 55
PHYSICS individual - KANDY

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 55
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Science - Kandy O/L
Science - Kandy O/L

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 57
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Chemistry Tuition Group/Individual Kandy
Chemistry Tuition Group/Individual Kandy

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!