දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - TWO WHEEL TRACTOR ATTACHED GRASS CUTTER
TWO WHEEL TRACTOR ATTACHED GRASS CUTTER

සාමාජිකයාගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 16
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Grass Cutter
Grass Cutter

සාමාජිකයාගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 195,000

දින 16
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - ROTAVATOR
ROTAVATOR

සාමාජිකයාගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 285,000

දින 16
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - COMBINE HARVESTER - SINGLE THRESHER
COMBINE HARVESTER - SINGLE THRESHER

සාමාජිකයාගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 16
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Engine moter
Engine moter

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 20
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Submercible Pump
Submercible Pump

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,000

දින 22
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - CAGRI CA200
CAGRI CA200

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 27
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - RICE THREASHER (LOW PRICE)
RICE THREASHER (LOW PRICE)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 27
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Light tractor (සැහැල්ලු ට්‍රැක්ටරය)
Light tractor (සැහැල්ලු ට්‍රැක්ටරය)

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 28
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Coconut chip machine
Coconut chip machine

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 73,000

දින 34
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Chaff cutter lak agro
Chaff cutter lak agro

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 41
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Laser Land Leveller (Brand New)
Laser Land Leveller (Brand New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,395,000

දින 42
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - DISC PLOUGHS
DISC PLOUGHS

සාමාජිකයාගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 228,000

දින 44
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Cfan Tractor wheel
Cfan Tractor wheel

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!