දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Water motor
Water motor

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Kubota harvesters
Kubota harvesters

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 260,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Kubota Dc- 68 Combine Harverster
Kubota Dc- 68 Combine Harverster

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - පොල් ලෙලි කපන මැශිම
පොල් ලෙලි කපන මැශිම

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Centric water pump
Centric water pump

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,000

දින 11
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Robin water pump
Robin water pump

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 28,000

දින 16
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Combine Harvester
Combine Harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 100,000

දින 18
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - CA 200 Harvester
CA 200 Harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 20
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Silage Barrels
Silage Barrels

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,750

දින 24
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Buthaya samaga rottaryak demi
Buthaya samaga rottaryak demi

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 28
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Mada wheel
Mada wheel

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,000

දින 28
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Agrimak kola madinaya
Agrimak kola madinaya

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,000

දින 37
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Agrotech CA 200
Agrotech CA 200

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 950,000

දින 37
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Kubota Harvester
Kubota Harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,700,000

දින 40
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Mubota Harvester
Mubota Harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

දින 40
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - AgroWorld 200
AgroWorld 200

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 675,000

දින 40
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Harvester Yanmar CA 600
Harvester Yanmar CA 600

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000,000

දින 41
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Ax 60 Kubota Combine Harvester
Ax 60 Kubota Combine Harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,800,000

දින 42
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - fo sale
fo sale

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 48
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - japan water moter, petrol
japan water moter, petrol

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 37,000

දින 51
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - mubota harvester for sale
mubota harvester for sale

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 51
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - AgroWorld 200
AgroWorld 200

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 725,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!