දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Rotary harvester
Rotary harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Mada wheel
Mada wheel

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,500

දින 12
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Automated Garden watering system
Automated Garden watering system

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,000

දින 23
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Wheel
Wheel

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 13,000

දින 23
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - K700 Rotary
K700 Rotary

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,000

දින 25
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - කොකු නගුල
කොකු නගුල

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 28
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Holland Rotary
Holland Rotary

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 210,000

දින 33
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - CA 200 Harvester
CA 200 Harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 37
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Garden shredder
Garden shredder

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 19,500

දින 37
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - මඩ වීල්
මඩ වීල්

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,000

දින 41
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Weed Mats
Weed Mats

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10

දින 48
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Weed Mats
Weed Mats

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12

දින 49
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Weed Mats
Weed Mats

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8

දින 49
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Weed Mats
Weed Mats

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 13

දින 49
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Kubota harvester
Kubota harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,650,000

දින 51
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Rotary
Rotary

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 165,000

දින 51
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - AGRO WORLD 200
AGRO WORLD 200

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 775,000

දින 55
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - DN-XIA HARVESTER
DN-XIA HARVESTER

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,250,000

දින 55
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Mubota Harvester
Mubota Harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 240,000

දින 58
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Rice mill
Rice mill

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,000

දින 228

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!