දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Tractor koku nagual
Tractor koku nagual

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester With Trailer
Harvester With Trailer

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Tractor koku nagual
Tractor koku nagual

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - ට්‍රැක්ටර නගුල
ට්‍රැක්ටර නගුල

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - CIC Tsunami Kamatha
CIC Tsunami Kamatha

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Grass Chopper
Grass Chopper

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 57,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - BILANG-4LZ-2.0 COMBINE HARVESTER
BILANG-4LZ-2.0 COMBINE HARVESTER

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota 68
Kubota 68

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 775,000

දින 18
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Agrotech harvester
Agrotech harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 18
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Farming Rotary
Farming Rotary

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 20
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester DC68
Harvester DC68

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,700,000

දින 21
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mud wheels
Mud wheels

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 21
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Class harvester
Class harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,850,000

දින 22
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mobota Harvester
Mobota Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 23
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mahendra taktar
Mahendra taktar

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 475,000

දින 25
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota Harvester
Mubota Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 975,000

දින 27
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Danxia combine harvester
Danxia combine harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 39
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester machine
Harvester machine

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 43
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Small Tractor (Binkunda)
Small Tractor (Binkunda)

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 44
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Iski Small Tractor
Iski Small Tractor

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 45
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - ටැක්ටරයක් විකිනිමට
ටැක්ටරයක් විකිනිමට

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 56
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mobota Harvester
Mobota Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 57
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota Harvester
Kubota Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 58
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Hand Tractor
Hand Tractor

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 100,000

දින 226

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!