දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - ගොයමි කපන මැසින් අදින ටෙිලරය
ගොයමි කපන මැසින් අදින ටෙිලරය

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

පැය 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota combined havester
Mubota combined havester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota DC 68
Kubota DC 68

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,150,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Dansia Super Combine Harvester
Dansia Super Combine Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 575,000

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - KUBOTA K550A HAND TRACTOR
KUBOTA K550A HAND TRACTOR

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - KUBOTA SMALL HAND TRACTORS-බින්කුන්ඩා
KUBOTA SMALL HAND TRACTORS-බින්කුන්ඩා

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Yanmar Small Hand Tractor-(බින්කුන්ඩා)
Yanmar Small Hand Tractor-(බින්කුන්ඩා)

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Shaktiman Rotavator
Shaktiman Rotavator

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 11
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - John Deer rotary
John Deer rotary

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 98,000

දින 13
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota hawatar 220
Mubota hawatar 220

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 15
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Goyam kapana Yanthra
Goyam kapana Yanthra

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,050,000

දින 16
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Agrotech Goyang kapana Machine
Agrotech Goyang kapana Machine

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 875,000

දින 23
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kiri bowana yanthraya
Kiri bowana yanthraya

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 25
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Havester
Havester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,275,000

දින 27
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota Harvester
Kubota Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,350,000

දින 32
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - GRASS CHOPPER
GRASS CHOPPER

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 58,000

දින 33
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Robin ey20
Robin ey20

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 38
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Hand Tractors
Hand Tractors

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 36,500

දින 42
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Small hand Tractor
Small hand Tractor

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 58,000

දින 43
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota combine harvester
Kubota combine harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,200,000

දින 44
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota Cultivator
Kubota Cultivator

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 47
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Grinding mills
Grinding mills

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

දින 51
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Danxia King 3200 Harvester
Danxia King 3200 Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 950,000

දින 51
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - DN-XIA GOYANG KAPANA MACHINE
DN-XIA GOYANG KAPANA MACHINE

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 52
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Diesel water pump - yanmar
Diesel water pump - yanmar

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 56

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!