දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Argotech hawastar
Argotech hawastar

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

පැය 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester
Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 390,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota harvester
Mubota harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - DISH NAGULAK
DISH NAGULAK

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota dc70
Kubota dc70

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,500,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Comdain harvester
Comdain harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mobota Harvester
Mobota Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Browns Crop Masters
Browns Crop Masters

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 11
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Browns Crop Masters
Browns Crop Masters

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 11
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Combine harvester
Combine harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,200,000

දින 12
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Claas harvester
Claas harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,600,000

දින 13
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Edgro supar
Edgro supar

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 124,000

දින 14
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Combine harvester
Combine harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 15
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Shaktiman rotary
Shaktiman rotary

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 160,000

දින 16
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - KUBOTA Auto combine Harvester
KUBOTA Auto combine Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,200,000

දින 18
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester
Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 950,000

දින 21
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota Harvester
Kubota Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,100,000

දින 21
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - ⁣කොල මඩින යන්ත්‍රය
⁣කොල මඩින යන්ත්‍රය

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 23
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Tafe Rotary
Tafe Rotary

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 23
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Agrotech Goyang kapana Machine
Agrotech Goyang kapana Machine

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 875,000

දින 24
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester
Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 25
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Water pump Subpossible
Water pump Subpossible

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 27
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Brown Crop Master
Brown Crop Master

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

දින 28
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester DC68
Harvester DC68

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 35
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - CIC Harvester
CIC Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!