දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester (Danxia Grand)
Harvester (Danxia Grand)

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

පැය 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester
Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 275,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota DC-68G Harvester
Kubota DC-68G Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,250,000

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - ගොයාන් කාපන මැසිම
ගොයාන් කාපන මැසිම

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 950,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - dan xia 70 havestaraya.
dan xia 70 havestaraya.

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,700,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - CIC කොළ මදින යන්ත්‍රය
CIC කොළ මදින යන්ත්‍රය

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 375,000

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester (Mini Combine Harvester)
Harvester (Mini Combine Harvester)

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 235,000

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota Combine Harvester
Mubota Combine Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 380,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - ගොයම් කපන යන්න්‍රයක්
ගොයම් කපන යන්න්‍රයක්

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota K550 Hand Tractor
Kubota K550 Hand Tractor

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Hand Soil Digging Machine (Kubota)
Hand Soil Digging Machine (Kubota)

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota Combine Harvester
Mubota Combine Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - New Land Combine Harvester
New Land Combine Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Grass Cuter
Grass Cuter

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,000

දින 11
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Tafe 45Di
Tafe 45Di

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

දින 11
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester
Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,030,000

දින 12
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota Havester 2014
Mubota Havester 2014

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 13
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - DN-XIA SUPPER - 2200
DN-XIA SUPPER - 2200

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 13
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota DC-68G
Kubota DC-68G

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,400,000

දින 13
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota 4
Kubota 4

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,390,000

දින 13
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - TAFE DI45
TAFE DI45

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 770,000

දින 14
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - TAFE DI 45
TAFE DI 45

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 770,000

දින 14
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota Harvaster
Mubota Harvaster

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 14
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Dairy Master Milk Machine
Dairy Master Milk Machine

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 59,000

දින 15
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota Harvester DC 68
Kubota Harvester DC 68

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,900,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!