දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota havester
Mubota havester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 610,000

පැය 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Havester
Havester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

පැය 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota
Mubota

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 775,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - කෘෂිකාර්මික දියර ඉසින යන්ත්‍රය
කෘෂිකාර්මික දියර ඉසින යන්ත්‍රය

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - GRASS CUTTER
GRASS CUTTER

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 165,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota
Kubota

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Grass cutters for wholesale
Grass cutters for wholesale

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Used wood cutting machines
Used wood cutting machines

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - වගාවට ඉඩමක් ( කොටවෙහෙර ) - නිකවැරටිය
වගාවට ඉඩමක් ( කොටවෙහෙර ) - නිකවැරටිය

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - New Lion Havester
New Lion Havester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,300,000

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - SHAKTHIMAN ROTORY
SHAKTHIMAN ROTORY

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota Hawester
Kubota Hawester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,800,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota Combine Harvester DC68
Kubota Combine Harvester DC68

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,990,000

දින 17
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - High Pressor washer
High Pressor washer

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 38,000

දින 18
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota hawastar 220
Mubota hawastar 220

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 18
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota Havesting Machine
Kubota Havesting Machine

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,400,000

දින 18
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Agrotech Havesrter
Agrotech Havesrter

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 21
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Farming machine Kubota
Farming machine Kubota

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 240,000

දින 21
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Agrotech Goyang kapana Machine
Agrotech Goyang kapana Machine

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 875,000

දින 22
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Havester
Havester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 890,000

දින 23
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Plastic Horse
Plastic Horse

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10

දින 23
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - CIC -TSunami Machine
CIC -TSunami Machine

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 275,000

දින 29
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - AGROTEC COMBINE HAVESTER
AGROTEC COMBINE HAVESTER

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

දින 29
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota Havester
Mubota Havester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 475,000

දින 30
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Sunami CIC
Sunami CIC

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!