දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Power bank
Power bank

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Samsung 32gb memory card
Samsung 32gb memory card

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Powerbank
Powerbank

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Samsung s 4 modal battery , back cover
Samsung s 4 modal battery , back cover

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,700

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Earphones
Earphones

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 350

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Bluetooth Music Receiver Adapter
Bluetooth Music Receiver Adapter

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Bluetooth head set
Bluetooth head set

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - USB OTG Adapter
USB OTG Adapter

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 200

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - IPHONE 7 Apple Cover
IPHONE 7 Apple Cover

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Iphone 6 & 6S 3D Best tempered glass
Iphone 6 & 6S 3D Best tempered glass

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 750

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Iphone original Handfree
Iphone original Handfree

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Iphone 7 & 8 Aluminum Cover
Iphone 7 & 8 Aluminum Cover

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Power Bank case
Power Bank case

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Oppo A57
Oppo A57

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 25,500

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Waterproof phone bag
Waterproof phone bag

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Hot gun
Hot gun

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

දින 19
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Smart Watch
Smart Watch

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - 32GB MicroSd Memory Cards
32GB MicroSd Memory Cards

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Bluetooth Headphones
Bluetooth Headphones

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Mi 30000mah power bank
Mi 30000mah power bank

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Power bank
Power bank

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 24
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Samsung note 2 Spen
Samsung note 2 Spen

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 27
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Samsung note 2 original
Samsung note 2 original

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 27
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Samsung note 2 32GB 4G motherboard
Samsung note 2 32GB 4G motherboard

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 27
ජංගම දුරකථන උපාංග-පුත්තලම - Iphone 7 covers
Iphone 7 covers

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 700

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!