දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED ROTATING BULB
LED ROTATING BULB

සාමාජිකයාමාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 180

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED RGB STRIP FULL SET
LED RGB STRIP FULL SET

සාමාජිකයාමාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED 3 STRIPS
LED 3 STRIPS

සාමාජිකයාමාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED DECORATION LIGHT VAL
LED DECORATION LIGHT VAL

සාමාජිකයාමාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 170

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED BULB 15W ZK
LED BULB 15W ZK

සාමාජිකයාමාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 105

පැය 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED EMERGENCY LIGHTS
LED EMERGENCY LIGHTS

සාමාජිකයාමාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 475

පැය 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED 1M METAL STRIPS
LED 1M METAL STRIPS

සාමාජිකයාමාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 175

පැය 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV Camera
CCTV Camera

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV Security Camera System
CCTV Security Camera System

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,300

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED BULB
LED BULB

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 87

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Cctv camera system
Cctv camera system

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,900

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED Bulbs
LED Bulbs

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 200

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Scientific calculator
Scientific calculator

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,800

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Wireless Security Cameras
Wireless Security Cameras

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Calculator Casio
Calculator Casio

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,700

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Toshiba photocopy Machine
Toshiba photocopy Machine

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Casio FX-991MS Scientific Calculator
Casio FX-991MS Scientific Calculator

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,450

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED Alarm Clock With Smart Light Sensor
LED Alarm Clock With Smart Light Sensor

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Rechargeble flashlight
Rechargeble flashlight

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,300

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Phpto Copy Mashine
Phpto Copy Mashine

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV 2.4MP
CCTV 2.4MP

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 58,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Laminating Machine for Sale
Laminating Machine for Sale

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,990

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED Sign Boards
LED Sign Boards

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV camera system(House installing)
CCTV camera system(House installing)

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 58,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Duplo Photo copy machine
Duplo Photo copy machine

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 62,000

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!