දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Wireless CCTV Security Camera System
Wireless CCTV Security Camera System

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV ආරක්ෂක කැමරා පද්ධති
CCTV ආරක්ෂක කැමරා පද්ධති

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Wireless CCTV Security Camera System
Wireless CCTV Security Camera System

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,900

පැය 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Wireless Security Cameras
Wireless Security Cameras

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - VIP LED Drive
VIP LED Drive

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Toshiba Photocopy Machine
Toshiba Photocopy Machine

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Toshiba Photocopy Machine
Toshiba Photocopy Machine

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV ආරක්ෂක කැමරා පද්ධති
CCTV ආරක්ෂක කැමරා පද්ධති

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,900

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Cogent pc 30kg
Cogent pc 30kg

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - TOSHIBA 233 Photo Copy
TOSHIBA 233 Photo Copy

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Laminate machine
Laminate machine

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Flasher
Flasher

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - XENON Motorcycle HID white Light
XENON Motorcycle HID white Light

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,800

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV Camera System (sony)
CCTV Camera System (sony)

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 59,900

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Cctv system & Time attendance
Cctv system & Time attendance

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,500

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Water proof led bulb 13w
Water proof led bulb 13w

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 110

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED Zoomable Flashlight
LED Zoomable Flashlight

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - AAA battery charger
AAA battery charger

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - LED Digital Boards
LED Digital Boards

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Soft ice cream machine - Winrich
Soft ice cream machine - Winrich

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 150,000

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Toshiba 16gb pen drive
Toshiba 16gb pen drive

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - GSM Security Alarm System
GSM Security Alarm System

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,900

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Cctv camera
Cctv camera

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Hightek cctv camera
Hightek cctv camera

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,900

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Riso Duplo Machine
Riso Duplo Machine

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 350,000

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!