දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - විදුලි උපකරණ Mobile Phone එකෙන් On /Off කරමු.
විදුලි උපකරණ Mobile Phone එකෙන් On /Off කරමු.

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Toshiba Photocopy Machine
Toshiba Photocopy Machine

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 68,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Wireless GSM Alarm System CCTV
Wireless GSM Alarm System CCTV

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Ezviz Outdoor Wifi Cctv Camera
Ezviz Outdoor Wifi Cctv Camera

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - 13w w.proof LED bulb
13w w.proof LED bulb

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Wireless Cctv Ezviz
Wireless Cctv Ezviz

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Toshiba E-Studio 255 Photocopy Machine
Toshiba E-Studio 255 Photocopy Machine

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Stac Voltage Regulator
Stac Voltage Regulator

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Stac Voltage Regulator
Stac Voltage Regulator

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV ආරක්ෂක කැමරා පද්ධති
CCTV ආරක්ෂක කැමරා පද්ධති

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV Security Camera
CCTV Security Camera

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV 123
CCTV 123

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,500

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Cctv camera system
Cctv camera system

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,700

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - 150 KG tharadiya
150 KG tharadiya

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Wireless Wi-Fi Rotatable Camera
Wireless Wi-Fi Rotatable Camera

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Recondition Tube Light
Recondition Tube Light

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - පොටෝ කොපි යන්ත්‍ර
පොටෝ කොපි යන්ත්‍ර

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Cctv Camera System
Cctv Camera System

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Ricoh Mpc2051
Ricoh Mpc2051

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Cctv Camera System
Cctv Camera System

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Toshiba Photocopy Machine
Toshiba Photocopy Machine

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - CCTV ආරක්ෂක කැමරා පද්ධති
CCTV ආරක්ෂක කැමරා පද්ධති

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,900

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Toshiba e-STUDIO 233 Printing Dongals
Toshiba e-STUDIO 233 Printing Dongals

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතර - Hikvision CCTV Security Camera Systems
Hikvision CCTV Security Camera Systems

මාතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,900

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!