වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 150 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dell i5 Laptop
Dell i5 Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,999

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Computer set
Computer set

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Huawei G Tab
Huawei G Tab

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Acer 180 Laptop
Acer 180 Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Samsung Tab E 9.6 original
Samsung Tab E 9.6 original

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Tab 3V
Tab 3V

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dell-Nb-i3 LAPTOP
Dell-Nb-i3 LAPTOP

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dell All In One Dekstop
Dell All In One Dekstop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dell Laptop
Dell Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - MSI MS-1454 Laptop
MSI MS-1454 Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Huawei media pad
Huawei media pad

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Lenovo Tablet
Lenovo Tablet

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Samsung Tab 4
Samsung Tab 4

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - dual-core pc
dual-core pc

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Greentel V8 4G Android tablet
Greentel V8 4G Android tablet

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Acer i3 E-2332 laptop
Acer i3 E-2332 laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - HP laptop
HP laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Huawai T3 midia pad
Huawai T3 midia pad

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Core2 machine with monitor
Core2 machine with monitor

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Laptop Lenovo ideapad 100
Laptop Lenovo ideapad 100

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Apple iPad Pro 12.9 256GB
Apple iPad Pro 12.9 256GB

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 130,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - HP 7th Gen Brand New Laptop
HP 7th Gen Brand New Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dell i5 laptop
Dell i5 laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Mini lap lop
Mini lap lop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Core2 Quad 2.40GHz Dekstop PC
Core2 Quad 2.40GHz Dekstop PC

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!