දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - 24,000 Btu TCL Wall mount AC Used 3 months
24,000 Btu TCL Wall mount AC Used 3 months

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 75,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Air Conditioners
Air Conditioners

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,000

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Circuit braker
Circuit braker

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

දින 8
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - 12000btu CLA Brand New Air Condition
12000btu CLA Brand New Air Condition

සාමාජිකයානුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 52,900

දින 8
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Electric fan
Electric fan

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,250

දින 12
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - 12000btu CLA Brand New Air Condition
12000btu CLA Brand New Air Condition

සාමාජිකයානුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 52,900

දින 12
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Room Cooler
Room Cooler

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 8,000

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Window A/C machines with converters
Window A/C machines with converters

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 125,000

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Mistral Cooler AC
Mistral Cooler AC

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 23,000

දින 16
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - වායු සමීකරණ 02ක් විකිණීමට
වායු සමීකරණ 02ක් විකිණීමට

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,000

දින 21
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Cube Ice Maker - Hoshizaki
Cube Ice Maker - Hoshizaki

සාමාජිකයානුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 195,000

දින 23
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Excel fuseboard(made in england )
Excel fuseboard(made in england )

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 15,000

දින 24
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - LG Inverter AC
LG Inverter AC

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 180,000

දින 35
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Air conditioning LG
Air conditioning LG

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 50,000

දින 36
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - CLA Air Condition
CLA Air Condition

සාමාජිකයානුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

දින 39
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Freezer deep cooler unit
Freezer deep cooler unit

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 12,000

දින 43
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Portable Air Conditioner
Portable Air Conditioner

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 45,000

දින 52
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - PORTABLE AIR CONDITIONER
PORTABLE AIR CONDITIONER

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 25,000

දින 53
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Panasonic-Air Conditioner
Panasonic-Air Conditioner

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 45,000

දින 53
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - AIR CONDITIONER
AIR CONDITIONER

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 53
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Air Cooler. Symphony.
Air Cooler. Symphony.

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 15,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!