දැන්විම් 69 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV System (2.4mp 4CH)
CCTV System (2.4mp 4CH)

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - HYBRID EMERGENCY BULB
HYBRID EMERGENCY BULB

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 525

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - HYBRID EMERGENCY BULB
HYBRID EMERGENCY BULB

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 525

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Cctv installation
Cctv installation

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Photocopy Machine
Photocopy Machine

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - RISO DUPLO PRINTER A3
RISO DUPLO PRINTER A3

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 425,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV Installation
CCTV Installation

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Poseidon underground metal detector
Poseidon underground metal detector

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 210,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV System (2.4mp 4CH)
CCTV System (2.4mp 4CH)

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Apex Electronic
Apex Electronic

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - ආරක්ෂිත කැමරා
ආරක්ෂිත කැමරා

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 2MP CCTV 4CH Camera Systems
2MP CCTV 4CH Camera Systems

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Toshiba Estudio Photo copy machine
Toshiba Estudio Photo copy machine

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 4 Channel CCTV System
4 Channel CCTV System

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV camera 4 m.p
CCTV camera 4 m.p

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Duplo photocopy machine
Duplo photocopy machine

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 175,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 300kg scale
300kg scale

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Wireless Patient's Number Display
Wireless Patient's Number Display

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,400

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 8CH CCTV 1.3MP Camera Systems
8CH CCTV 1.3MP Camera Systems

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Photo copy machine (Kyocera)
Photo copy machine (Kyocera)

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Roland xp 50
Roland xp 50

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 62,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Cash Machine
Cash Machine

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Scales (brand new)
Scales (brand new)

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,500

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Toshiba 166 Photocopy machine
Toshiba 166 Photocopy machine

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Discounted CD Set
Discounted CD Set

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!