දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Photocopy Machine
Photocopy Machine

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Photocopy Machine Toshiba eStudio 167
Photocopy Machine Toshiba eStudio 167

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV System
CCTV System

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Color Photocopy Machine
Color Photocopy Machine

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Walkie Talkie
Walkie Talkie

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 4CH CCTV SYSTEM
4CH CCTV SYSTEM

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CASH REGISTER BRAND NEW / ORIGINAL
CASH REGISTER BRAND NEW / ORIGINAL

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Toshiba photocopy machine
Toshiba photocopy machine

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Graphing calculator
Graphing calculator

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Photocopy Machine
Photocopy Machine

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - JEWELLERY GEM SCALE
JEWELLERY GEM SCALE

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,499

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 4CH 2MP CCTV Camera Systems
4CH 2MP CCTV Camera Systems

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - LED Bulbs
LED Bulbs

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - LED Display board 3 color Programmable
LED Display board 3 color Programmable

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Plasma Ball Lamp 8 Inch Tesla Coil
Plasma Ball Lamp 8 Inch Tesla Coil

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - MAGNETIC LEVITATION GLOBE
MAGNETIC LEVITATION GLOBE

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - PROLINK CLI Unit (CID-12)
PROLINK CLI Unit (CID-12)

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Photocopier
Photocopier

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 69,999

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 2MP CCTV 4CH Camera Systems
2MP CCTV 4CH Camera Systems

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - HikVision 4CH CCTV SYSTEM
HikVision 4CH CCTV SYSTEM

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 44,500

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - PHOTOCOPY MACHINE
PHOTOCOPY MACHINE

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,500

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Analogue oscilloscope
Analogue oscilloscope

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Hikvision CCTV - 8 Channel
Hikvision CCTV - 8 Channel

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,500

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Hikvision CCTV
Hikvision CCTV

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,800

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - LED VESAK BULB 1W - 5W
LED VESAK BULB 1W - 5W

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!