දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Gold/Metal detector
Gold/Metal detector

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Digital multi meter
Digital multi meter

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - A3 Lamination Machine
A3 Lamination Machine

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Fax Machine
Fax Machine

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Wall lamp
Wall lamp

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - LED බල්බ
LED බල්බ

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Special Quality CCTV Camera Systems
Special Quality CCTV Camera Systems

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Photo copy machine
Photo copy machine

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 4 Ch Camera System Dhuwa
4 Ch Camera System Dhuwa

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV Camera Systems
CCTV Camera Systems

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - les paul elec guitar
les paul elec guitar

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - 3kv Power Inverter
3kv Power Inverter

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Photo Copy Machine
Photo Copy Machine

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Palito Rechargeable Torch
Palito Rechargeable Torch

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 160

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Used Electronic Repairing Equipment
Used Electronic Repairing Equipment

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Pioneer cctv camera system
Pioneer cctv camera system

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 52,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Led plastic bulb
Led plastic bulb

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 120

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - LED .12w Bulb 2/1 Mosquitos kills
LED .12w Bulb 2/1 Mosquitos kills

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,100

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Electronics
Electronics

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - CCTV security camera
CCTV security camera

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Toshiba Estudio Photo copy machine
Toshiba Estudio Photo copy machine

සාමාජිකයාකළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Wireless Patient's Number Display
Wireless Patient's Number Display

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,400

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Diamond Gem Tester / Selector
Diamond Gem Tester / Selector

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,999

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - Kyocera task alfa 1800 photocopy machine
Kyocera task alfa 1800 photocopy machine

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 54,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කළුතර - LED Display Boards
LED Display Boards

කළුතර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!