දැන්විම් 111 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Samsung core prime(Used)
Samsung core prime(Used)

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 10,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Lexar 4GB Memory Stick Pro duo
Lexar 4GB Memory Stick Pro duo

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,950

පැය 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - 128GB Memory Card
128GB Memory Card

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

පැය 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Iphone 6 for parts
Iphone 6 for parts

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,000

පැය 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Iphone for parts cloud lock
Iphone for parts cloud lock

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 28,500

පැය 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - SanDisk 64GB Micro SD card
SanDisk 64GB Micro SD card

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,950

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Power bank
Power bank

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - ODG jack
ODG jack

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 150

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Micro SD Card (Memory Card)
Micro SD Card (Memory Card)

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,900

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Dual bluetooth headphones
Dual bluetooth headphones

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Memory Stick Pro Duo 2GB
Memory Stick Pro Duo 2GB

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,750

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Bluetooth headphones
Bluetooth headphones

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - iPhone 4s 16gb white color.
iPhone 4s 16gb white color.

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,500

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Haier G7S
Haier G7S

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,500

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Iphone Earphone Protectors
Iphone Earphone Protectors

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 50

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Origianl Pro duo Memory card
Origianl Pro duo Memory card

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,850

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Trancend 4GB CF memory card
Trancend 4GB CF memory card

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,850

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - QKZ Double Unit Drive
QKZ Double Unit Drive

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Note 5 32GB
Note 5 32GB

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Sony Pro duo Memory Card
Sony Pro duo Memory Card

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - J1 ace board
J1 ace board

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Smart watch
Smart watch

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - Brand new Original Remax Handsfree
Brand new Original Remax Handsfree

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - JBL B10 wireless Headphone
JBL B10 wireless Headphone

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,200

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - VR BOX
VR BOX

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!