දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Photocopy Machine For Sale
Photocopy Machine For Sale

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Photocopy Machine For Sale
Photocopy Machine For Sale

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Arduino Part
Arduino Part

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Toshiba e studio 166 Photocopy machine
Toshiba e studio 166 Photocopy machine

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Ardiuno car
Ardiuno car

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Ardiuno
Ardiuno

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Arduino Board
Arduino Board

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Photo copy machine
Photo copy machine

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Tattoo Machine
Tattoo Machine

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - ARDUINO STARTER KIT
ARDUINO STARTER KIT

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,450

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Photocopy Machine
Photocopy Machine

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - WiFi Camera
WiFi Camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Bluetooth Pocket pos printar
Bluetooth Pocket pos printar

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,700

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Lens Camera 25x Zoom
Lens Camera 25x Zoom

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Electronic Scales
Electronic Scales

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - WiFi Camera
WiFi Camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Underground Metal Detectors
Underground Metal Detectors

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - 2.0MP AHD 4 චැනල් CCTV පද්ධතිය
2.0MP AHD 4 චැනල් CCTV පද්ධතිය

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - BATTERY CHARGER
BATTERY CHARGER

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Reload Machine
Reload Machine

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 69,900

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - WiFi Camera
WiFi Camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - INTEX LED Swimming Pool Wall light
INTEX LED Swimming Pool Wall light

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,900

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Original japan Transfomer
Original japan Transfomer

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - WiFi Camera
WiFi Camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - **Dialog Tv Special Offer**
**Dialog Tv Special Offer**

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,990

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Royal scale
Royal scale

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!