දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - WiFi ip camera
WiFi ip camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - LED LIGHT CAN PLUG IN TO USB PORTS
LED LIGHT CAN PLUG IN TO USB PORTS

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 400

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - CCTV SECURITY SYSTEMS
CCTV SECURITY SYSTEMS

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 42,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - LED SIGN BOARDS
LED SIGN BOARDS

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Walkie Talkie (වෝකි ටෝකි)
Walkie Talkie (වෝකි ටෝකි)

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Tattoo kit
Tattoo kit

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - 2.4MP CCTV Camera System
2.4MP CCTV Camera System

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - scale
scale

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Solar power inverter
Solar power inverter

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - DIALOG 4G
DIALOG 4G

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - GSM Alarm System
GSM Alarm System

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,500

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Infrared Thermometer
Infrared Thermometer

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,200

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Kyocera 1800 photocopy machine
Kyocera 1800 photocopy machine

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - TOSHIBA
TOSHIBA

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Tattoo Kit
Tattoo Kit

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,300

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Toshiba printer
Toshiba printer

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Photocopy machin
Photocopy machin

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Scientific calculator
Scientific calculator

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Hikvishion cctv (4 channel)
Hikvishion cctv (4 channel)

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,500

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - LED Solar Garden Light Lamp
LED Solar Garden Light Lamp

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 957

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Toshiba estudio 255
Toshiba estudio 255

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,500

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Toshiba printer
Toshiba printer

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Hik visihan cctv
Hik visihan cctv

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Austin light
Austin light

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Walkie Talkie වෝකි ටෝකි (Original)
Walkie Talkie වෝකි ටෝකි (Original)

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!