දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - 2.0MP AHD 4Cam 8 චැනල් DVR CCTV පද්ධති
2.0MP AHD 4Cam 8 චැනල් DVR CCTV පද්ධති

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - CCTV Wifi Camera
CCTV Wifi Camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Chip Led
Chip Led

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 200

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Wireless bulb camera
Wireless bulb camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,800

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Aiko Torch
Aiko Torch

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 773

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Aiko 3 W Rechargeable Led Lantern
Aiko 3 W Rechargeable Led Lantern

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,546

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Abnar Rechargeable Searchlight
Abnar Rechargeable Searchlight

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,731

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Marble Emergency Light
Marble Emergency Light

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,440

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Talking pen
Talking pen

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Wireless cctv camera
Wireless cctv camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - 2.0MP AHD 4Cam 8 චැනල් DVR CCTV පද්ධති
2.0MP AHD 4Cam 8 චැනල් DVR CCTV පද්ධති

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Panasonic Fax machine
Panasonic Fax machine

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Duplo Machine - Risograph FR393
Duplo Machine - Risograph FR393

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 150,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - CCTV WIFI Camera
CCTV WIFI Camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Wifi Camera
Wifi Camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Panasonic Dp-3030 Photocopy
Panasonic Dp-3030 Photocopy

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Toshiba Photocopy 212
Toshiba Photocopy 212

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Electronic Scale (license)
Electronic Scale (license)

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,990

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Wifi Camera
Wifi Camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Toshiba E-Studio 167 Photocopy Machine
Toshiba E-Studio 167 Photocopy Machine

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 52,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - PROLiNK CLI Telephone - HCD 130C
PROLiNK CLI Telephone - HCD 130C

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Outdoor Wifi Cctv Camera
Outdoor Wifi Cctv Camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - CCTV security cameras 2,4,8 Channel
CCTV security cameras 2,4,8 Channel

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,000

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - 3 FT red led sign boards
3 FT red led sign boards

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Wall Lamps For Very Low Prices
Wall Lamps For Very Low Prices

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Power Guard
Power Guard

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,450

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!