දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - XEROX Photocopier
XEROX Photocopier

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Duplo And Ricoh printers
Duplo And Ricoh printers

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 345,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Samsung Photocopy machine
Samsung Photocopy machine

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - ardiuno uno
ardiuno uno

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 990

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Electronic Scale
Electronic Scale

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - 4 channel cctv branded
4 channel cctv branded

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Toshiba e 255
Toshiba e 255

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - GPS Tracker
GPS Tracker

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 850

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - වෝකි ටෝකි
වෝකි ටෝකි

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - CCTV WIRELESS IP CAMERA
CCTV WIRELESS IP CAMERA

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - CCTV Security Systems
CCTV Security Systems

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - LISHITOYS Drone
LISHITOYS Drone

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - CHINTHAKA ELECTRICAL - GALLE
CHINTHAKA ELECTRICAL - GALLE

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Panasonic Kx-MB1520
Panasonic Kx-MB1520

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - LED Bulb
LED Bulb

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 945

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - HYBRID LED
HYBRID LED

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 350

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - CCTV camera
CCTV camera

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 47,500

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Photocopy machines
Photocopy machines

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Toshiba Photocopy Machine
Toshiba Photocopy Machine

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 43
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Laminator
Laminator

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,500

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Techno Plus Reload Machine
Techno Plus Reload Machine

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 37,000

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Cctv camera system
Cctv camera system

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - CCTV security system
CCTV security system

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 42,500

දින 49
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - 2.0MP 4 චැනල් CCTV පද්ධතිය
2.0MP 4 චැනල් CCTV පද්ධතිය

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගාල්ල - Toshiba Photocopy machine
Toshiba Photocopy machine

ගාල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,000

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!