දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Sony M4 Aqua Display
Sony M4 Aqua Display

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 30,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - I Phone 6 Box
I Phone 6 Box

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Apple orginal handfree
Apple orginal handfree

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Brand new skullcandy headphones
Brand new skullcandy headphones

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,100

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - SanDisk 32GB (80speed )
SanDisk 32GB (80speed )

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Samsung 50000mAh power bank
Samsung 50000mAh power bank

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - 10400mAh power bank
10400mAh power bank

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,250

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Samsung data cables
Samsung data cables

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 120

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Solar power bank
Solar power bank

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Nokia 105 battery
Nokia 105 battery

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 300

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - A1303 phone Parts
A1303 phone Parts

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - S4 battry and dock chager
S4 battry and dock chager

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - SanDisk 32 GB
SanDisk 32 GB

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,100

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Samsung S4 (i9505) MotherBoad
Samsung S4 (i9505) MotherBoad

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - I phone chager
I phone chager

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - USB CABLE
USB CABLE

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 120

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - S4 extra charger + 2 battery
S4 extra charger + 2 battery

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Huwawei y5!! empty box
Huwawei y5!! empty box

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Wireless charger
Wireless charger

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 14
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Apple iphone 6s Empty box
Apple iphone 6s Empty box

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Samsung j2 prime empty box
Samsung j2 prime empty box

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Android SMART WATCHES
Android SMART WATCHES

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,800

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - USB chager 3 ports
USB chager 3 ports

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 19
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - 5000mah Power Bank
5000mah Power Bank

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 690

දින 19
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Bluetooth Smart Watch GT08
Bluetooth Smart Watch GT08

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,100

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!