දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - power bank
power bank

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,300

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - For Samsung J7 Pro Cover Case
For Samsung J7 Pro Cover Case

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 750

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - S8 Display
S8 Display

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 25,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Galaxy S4 mother board
Galaxy S4 mother board

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Apple Dock
Apple Dock

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Vr box samsung gear
Vr box samsung gear

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Earbuds
Earbuds

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 450

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Tempered glass
Tempered glass

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 45

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Power bank
Power bank

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,900

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - phone acc/scl items
phone acc/scl items

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 51,000

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - 5s box
5s box

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - BRAND NEW QUALITY HEAD SET
BRAND NEW QUALITY HEAD SET

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - MOBILE LCD AND TUCH SCREEN
MOBILE LCD AND TUCH SCREEN

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - iphone x
iphone x

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 139,900

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල -  iPhone 5 parts
 iPhone 5 parts

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Apple Dock
Apple Dock

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,900

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - S4 shv-e330k
S4 shv-e330k

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Honor 3c mother board
Honor 3c mother board

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - J7 Back covers
J7 Back covers

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 150

දින 12
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Blutooth wireless headset
Blutooth wireless headset

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - 5s Original display
5s Original display

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - hand free
hand free

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,700

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Ugreen card reader
Ugreen card reader

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Monopod Blutooth Selfy Stick
Monopod Blutooth Selfy Stick

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Samsung S8 AKG Original Hand
Samsung S8 AKG Original Hand

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,150

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!