වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - rokinon 8mm fish lens for canon efs
rokinon 8mm fish lens for canon efs

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

පැය 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Mini spy HD 12Mp 1080p Night vision
Mini spy HD 12Mp 1080p Night vision

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,400

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Mini spy 12Mp Full HD 1080p Night vision
Mini spy 12Mp Full HD 1080p Night vision

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,400

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon d5100
Nikon d5100

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Panasonic MD H2 Video Camera
Panasonic MD H2 Video Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon 55-200mm
Nikon 55-200mm

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - NIKON D80 with lens
NIKON D80 with lens

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 38,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - CANON SX420 IS
CANON SX420 IS

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 29,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - SG600 RC 480p Camara Drone
SG600 RC 480p Camara Drone

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,900

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon Coolpix A100 Camera
Nikon Coolpix A100 Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Emax motors
Emax motors

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - JJRC H48 Mini Drone RC Quadcopter
JJRC H48 Mini Drone RC Quadcopter

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - H8 Mini RC Drone UFO FPV Quadcopter
H8 Mini RC Drone UFO FPV Quadcopter

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - HD Camera WIFI FPV RC Drone
HD Camera WIFI FPV RC Drone

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Dji f450 Drone
Dji f450 Drone

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 580ex ii speed flash light
Canon 580ex ii speed flash light

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Syma x5 drone
Syma x5 drone

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Camera
Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - 5Dm Mark Ii
5Dm Mark Ii

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 165,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Camera...
Camera...

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Camera part
Camera part

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - D80 with lens
D80 with lens

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - SONY DIGITAL CAMERA DSC-H400
SONY DIGITAL CAMERA DSC-H400

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Kodak photo-roll camera
Kodak photo-roll camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - CANON 400D DSLR (JAPAN)
CANON 400D DSLR (JAPAN)

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!